Neidio i'r prif gynnwy

Nid y gampfa sy'n bwysig

diwrnod ffitrwydd cenedlaethol

Nid y gampfa sy'n bwysig.

Drwy weithio allan sut i fynd at ffitrwydd corfforol, gall fod yn frawychus iawn i rai pobl, felly i gefnogi diwrnod ffitrwydd cenedlaethol, mae gan y Gwasanaeth Gwella Llesiant (WISE) ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg stori wych i'w rhannu am un o'n cyfranogwyr.

Mae Andrew yn yrrwr bws 47 oed o Ferthyr Tudful ac ymunodd â rhaglen WISE ym mis Gorffennaf 2022, pan gafodd ei gyfeirio gan ei feddyg teulu oherwydd ei gyflwr iechyd cronig.

Gan ei fod ar y ffordd y rhan fwyaf o'r dydd, nid oedd Andrew yn weithgar iawn ac roedd yn dioddef o bwysau gwaed uchel. Cafodd ddiagnosis o'i feddyg teulu fel un cyn diabetig ac roedd yn cael trafferth gyda backpain cyson, gan arwain at lai o symudedd, ac roedd ar feddyginiaeth poen y rhan fwyaf o'r amser.

Roedd cael y cyflyrau amrywiol hyn yn achosi mwy o bryder iddo ac yn aml byddai'n arwain at byliau o hwyliau isel ac iselder.

Dechrau newydd

Yna, cyfeiriwyd Andrew gan ei feddyg teulu at y Gwasanaeth Gwella Lles (WISE).

Cwblhaodd ei asesiadau meddygol cychwynnol ac fe'i neilltuwyd yn hyfforddwr WISE Wellness i helpu i'w arwain i osod nodau personol i wella ei les corfforol a meddyliol.

Trwy grwpiau WISE wythnosol strwythuredig, cyflwynwyd Andrew i'r offer meddygaeth ffordd o fyw holistaidd i'w alluogi i fod yn fwy gweithgar yn ei hunan ofal a'i hunanreolaeth.

Wrth ymuno, roedd ganddo fynediad personol wedi'i deilwra ar unwaith at geisiadau rhagnodi cymdeithasol gofal iechyd digidol, llyfrgelloedd iechyd digidol ac amryw o raglenni iechyd ychwanegol.

Gosododd Andrew a'i hyfforddwr gynllun i ddod o hyd i symudiad corfforol yr oedd yn gallu ei wneud a'i fwynhau.

Gan nad oedd yn ffan o ymarfer corff egnïol fel chwaraeon neu fynd i'r gampfa, dechreuodd Andrew gerdded yn y boreau cyn gwaith ac weithiau pellteroedd byrrach yn ei seibiannau cinio.

Dechreuodd yn araf iawn, ond adeiladodd ei gyfrif cam bob wythnos i'r lle mae bellach yn cerdded bron i 5km y dydd.

Gan weithio gyda'i hyfforddwr, roedd Andrews yn canolbwyntio'n bennaf ar:

Y ddealltwriaeth a'r sylweddoliad y gallai unrhyw weithgaredd corfforol a/neu ymarfer corff gael manteision iechyd ar unwaith ac yn yr hirdymor. Yn bwysicaf oll, byddai gweithgarwch rheolaidd yn gwella ansawdd ei fywyd. Byddai gweithgarwch corfforol hefyd yn helpu i gryfhau ei gyhyrau a'i gymalau, a chynyddu hyblygrwydd pellach a symudedd cyffredinol.

I osod nod ac adeiladu i fyny i o leiaf 30 munud y dydd i ganiatáu iddo fwynhau'r manteision hyn a gwella ei gyflyrau iechyd cronig cyn diabetes a phwysedd gwaed uchel.

Cynnydd hyd yma - 6 wythnos o weithio gyda Hyfforddwr Llesiant:

 • Cyfrif cam ac ymarfer corff wedi cynyddu
 • Gorbryder yn lleihau a gwella hwyliau
 • Colli 2 stôn o bwysau stôn
 • Pwysau gwaed wedi'i normaleiddio
 • Poen cefn wedi gwella llawer gyda llai o ofyniad meddyginiaeth poen  

Erbyn hyn, mae Andrew hefyd wedi ymuno â rhaglen camu Get Fit Wales, sy'n annog pobl o fewn y gymuned CTMUHB i fod yn fwy gweithgar. Rhoddir talebau gwobrwyo am nodau cam cyfranogwyr y gellir eu gwario mewn siopau ffrwythau a llysiau lleol, siopau manwerthu, sinemâu ac ati.


  Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch CTM.WISE@wales.nhs.uk neu ffoniwch ni ar 01685 351 451. Ewch i'n gwefan: bipctm.gig.cymru/wise-ctm
  Cofrestrwch ar gyfer Gwasanaeth WISE


  Dychwelyd at Blog Hoot

   

  Niwroamrywiaeth Croesawu Gwahaniaethau gyda Chefnogaeth Chwe Philer WISE

  Heddiw, mae amrywiaeth yn cwmpasu mwy na hil, rhywedd ac ethnigrwydd yn unig. Mae hefyd yn cynnwys niwroamrywiaeth, sy'n dathlu cryfderau a safbwyntiau unigryw unigolion â chyflyrau fel Awtistiaeth, ADHD, Dyslecsia, a gwahaniaethau niwrolegol eraill.

  No smoking day graphic 
  WISE – Dull Cynhwysfawr o Ddiwrnod Dim Smygu 13 Mawrth 2024 

  Wrth i ni arsylwi Diwrnod Dim Smygu, mae'n hollbwysig cydnabod arwyddocâd blaenoriaethu lles yn ei holl agweddau.

  Menyw yn gweithio ar ei chyfrifiadur
  Gorflinder a Chyflyrau Iechyd Cronig

  Mae Dr Liza Thomas-Emrus yn trafod â gorflinder a chyflyrau cronig mewn rhaglen ddogfen BBC Wales Live.

  2024 imaghe
  Adennill eich Lles gyda WISE yn 2024

  Mae'n wythnos gyntaf mis Ionawr ac mae llawer ohonom wedi paratoi ein rhestr o addunedau iechyd y Flwyddyn Newydd, lle rydym wedi gosod cynlluniau i gychwyn ar daith o hunanwella i fwynhau ffordd iachach o fyw.

  Lady doing Taiko Drumming
  Grym iachaol y Celfyddydau Creadigol ar ein hiechyd a'n lles

  Yn ddiweddar, cynhaliodd rhaglen Celfyddydau Creadigol, Iechyd a Lles WISE ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg ddiwrnod gwerthuso lle gallai cyfranogwyr adlewyrchu a rhannu eu profiadau am eu gweithdai Crefft Creadigol a Drymio Taiko Japaneaidd.

  Dr Liza in Dubai
  Rhagnodi Lles: Trawsnewid y dyfodol gyda Meddygaeth Ffordd o Fyw

  Yn y blog hwn, rydym yn rhannu sut mae WISE wedi bod yn lledaenu’r neges am Feddygaeth Ffordd o Fyw a’r rôl hanfodol y mae’n ei chwarae wrth rymuso pobl i hunanreoli eu hiechyd.

  Picture of a group of happy smiling people
  Darganfod Lles gyda Hyfforddwyr WISE (Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd)

  Wrth i ni aros yn eiddgar am fis Hydref, rydyn ni'n paratoi i ddathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd sydd i ddod ar 10 Hydref 2023. 

  Banner with Lifestyle Medicine Banner
  Cysylltu Cymunedau a Hybu Iechyd: Taith yn WISE

  Trwy rannu gwybodaeth, adnoddau ac arbenigedd, gallwn ddatgloi atebion arloesol a thrawsnewid tirwedd gofal iechyd.

  Lleihau eich risg o ddatblygu dementia

  Yn ystod Wythnos Gweithredu ar Ddementia rydym yn siarad am ddewisiadau ffordd o fyw a all leihau eich risg o ddatblygu dementia

  Dementia a Hydradu

  Pwysigrwydd hydradu digonol (yfed digon) ar gyfer dementia

  Diwrnod Rhyngwladol y Menywod - Menopos

  Heddiw rydym yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched.

  Amser i siarad Graffeg Dydd
  Manteision siarad am iechyd meddwl

  Mae siarad am iechyd meddwl wedi dod yn bwnc trafod llawer mwy agored a chyffredin yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae hyn yn deillio, yn rhannol, o'r gydnabyddiaeth gynyddol o bwysigrwydd iechyd meddwl a'r ffaith bod problemau iechyd meddwl yn dod yn fwy cyffredin. Ond, y tu hwnt i’r ffaith bod iechyd meddwl yn cael ei dderbyn fel pryder iechyd dilys, beth mae'r dystiolaeth yn ei ddangos am y manteision go iawn sy’n gysylltiedig â siarad am iechyd meddwl?

  Diwrnod Ymwybyddiaeth Straen y Byd 2022
  Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Straen 2022

  Mae heddiw yn Ddiwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Straen

  diwrnod ffitrwydd cenedlaethol
  Nid y gampfa sy'n bwysig.

  Diwrnod Ffitrwydd Cenedlaethol

  Wythnos Ymwybyddiaeth Unigrwydd 2022
  Wythnos Ymwybyddiaeth Unigrwydd 2022

  Wythnos yma yw Wythnos Ymwybyddiaeth Unigrwydd

  Wythnos Iechyd Dynion 2022
  Wythnos Iechyd Dynion 2022

  Wythnos Iechyd Dynion 2022

  Diwrnod Myfyrdod y Byd 2022
  Diwrnod Myfyrdod y Byd 2022

  21 Mai 2022 yw Diwrnod Myfyrdod y Byd

  Diwrnod Gorbwysedd y Byd 2022
  Diwrnod Gorbwysedd y Byd 2022

  Mae 17 Mai 2022 yn ddiwrnod i dynnu sylw at orbwysedd, neu bwysedd gwaed sef ei enw cyffredin.

  Mental Health Awareness Week 2022
  Wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl 2022

  Yr wythnos hon yw Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.

  Maeth A Moddion
  Maeth A Moddion

  Ers miloedd o flynyddoedd, rydyn ni’n gwybod bod y bwyd rydyn ni'n ei fwyta’n gallu effeithio ar ein hiechyd.