Neidio i'r prif gynnwy

Therapi Galwedigaethol i Blant

Pwy ydym ni?

 • Rydym yn dîm o Therapyddion Galwedigaethol Plant (OTs) a Thechnegwyr Therapi Galwedigaethol (OTT) sy'n darparu gwasanaeth i blant o enedigaeth.
 • Er bod y timau Therapi Galwedigaethol wedi'u lleoli mewn clinig/ysbyty rydym yn cysylltu â'r gymuned; gan gynnwys cartrefi plant, gwarchodwyr plant, meithrinfeydd, ysgolion a chyfleusterau hamdden.
 • Mae gennym berthnasoedd gwaith cryf gyda'r tîm amlddisgyblaethol ar draws iechyd, addysg a gofal cymdeithasol.

Ar gyfer pwy mae OT?

 • Rydym yn gweithio gyda phlant ag ystod o anghenion ychwanegol, eu teuluoedd ac unrhyw un sy'n gweithio gyda'r plentyn.
 • Mae’n bosibl y bydd angen ymyrraeth ar blentyn oherwydd anabledd, cyflwr neu anawsterau datblygiadol sy’n effeithio’n sylweddol ar ei gyfranogiad mewn gweithgareddau dyddiol, a’i allu i gael mynediad i amgylchedd ei gartref/blynyddoedd cynnar/ysgol.

Beth ydyn ni'n ei wneud?

 • Gall Therapi Galwedigaethol helpu babanod, babanod, plant a phobl ifanc i dyfu, dysgu, cymdeithasu a chwarae fel y gallant ddatblygu, ffynnu a chyrraedd eu potensial.
 • Mae OTs ac OTTs yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n cael anawsterau gyda gweithgareddau dyddiol ee mynd i'r parc, sgriblo a thynnu lluniau, chwarae gyda theganau, gwisgo, bwydo, mynd i'r toiled. Rydym yn galw'r rhain yn 'alwedigaethau'.
 • Rydym yn helpu plant i gyflawni gweithgareddau y maent eu hangen neu eisiau eu gwneud mewn meysydd hunanofal, gwaith meithrinfa/ysgol a chwarae.
 • Gall Therapyddion Galwedigaethol a Thechnegwyr Therapi Galwedigaethol (OTT) weithio'n uniongyrchol gyda phlant, neu gallant gefnogi rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill i helpu'ch plentyn.

A all unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes. Mae gennym system atgyfeirio agored a gellir gwneud atgyfeiriadau drwy lenwi Ffurflen Cais am Gymorth Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol Plant BIP CTM. Os oes angen copi o'r Ffurflen Gais am Gymorth arnoch, cysylltwch â'r adran dros y ffôn neu drwy e-bost i ofyn am gopi.

Beth i'w Ddisgwyl

Ein nod yw cefnogi plant i ddysgu sgiliau newydd i'w helpu i ddod yn fwy annibynnol. Rydym yn gwneud hyn ar y cyd â’r rhiant, plentyn, athro neu weithwyr proffesiynol eraill y mae’r plentyn yn hysbys iddynt.

Nod y gwasanaeth yw gallu helpu'r rhai sydd agosaf at y plentyn/person ifanc i ddod o hyd i atebion posibl i helpu i reoli anghenion y plentyn. Gall hyn gynnwys hybu iechyd trwy gyngor, strategaethau a syniadau am weithgareddau neu gyfeirio at adnoddau cymunedol. Os byddwn yn cytuno y byddai’r plentyn/person ifanc dan sylw yn elwa o weld y Therapydd Galwedigaethol, byddwn yn edrych ar:

 • Beth mae'r plentyn yn ei wneud (eu galwedigaeth)
 • Lle mae'r plentyn yn ei wneud (eu hamgylchedd)
 • Sut mae'r plentyn yn ei wneud (eu perfformiad)

Weithiau mae’n rhaid i ni ddefnyddio asesiadau sy’n edrych yn fanylach ar y sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddysgu a datblygu yn ogystal â chasglu gwybodaeth gan rieni ac ysgolion. Bydd hyn yn ein helpu i ganfod y ffordd orau o wella cyfranogiad, mewn cydweithrediad â’r plentyn, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill.

Mae'n fwyaf tebygol y byddwn yn rhoi cyngor a ffyrdd o wneud pethau a fydd yn ddefnyddiol i'w defnyddio bob dydd. Gallwn hefyd:

 • Gwahoddwch y plentyn i fynychu bloc penodol o sesiynau therapi. Gall hyn fod ar sail un i un gyda'r Therapydd Galwedigaethol neu'r Technegydd Therapi Galwedigaethol neu mewn lleoliad grŵp.
 • Argymell offer i helpu'r plentyn/person ifanc neu ei ofalwyr i gyflawni'r gweithgaredd y mae'n ei chael yn anodd
 • Gwahodd rhieni i weithdy

Er mwyn i newid ddigwydd mae'n bwysig bod y strategaethau a'r cyngor y cytunir arnynt yn cael eu gweithredu. Bydd hyn yn helpu’r plentyn/person ifanc a’i ofalwyr i gyflawni’r nodau a osodwyd a gallai eu helpu i gyflawni nodau yn y dyfodol.

Cysylltwch â Ni

Clinig Carnegie (Ar gyfer Rhondda Taf Elai)

 • E-bost: CTM.OT.Requests@wales.nhs.uk
 • Ffôn: 01443 443073
 • Cyfeiriad: Therapi Galwedigaethol Pediatrig, The Sunflower Suite, Clinig Carnegie, Heol Brithweunydd, Trealaw, Rhondda, CF40 2UH.

Ysbyty Cwm Cynon (Gorchuddio Merthyr Cynon)

 • E-bost: CTM.OT.Requests@wales.nhs.uk
 • Ffôn: 01443 715237
 • Therapi Galwedigaethol Pediatrig, Canolfan y Plant, Ysbyty Cwm Cynon, Heol Newydd, Aberpennar, CF45 4DG.

Ysbyty Tywysoges Cymru (yn cwmpasu Pen-y-bont ar Ogwr)

 • E-bost: CTM.BridgendPaedsOT@wales.nhs.uk
 • Ffôn: 01656 752237
 • Therapi Galwedigaethol Pediatrig, Canolfan y Plant, Ysbyty Tywysoges Cymru, Heol Coety, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1RQ.

 

Dilynwch ni: