Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) yn adlewyrchu ymrwymiad y llywodraeth i hyrwyddo mwy o natur agored gan awdurdodau cyhoeddus. Pwrpas y DRhG yw sicrhau bod pob awdurdod cyhoeddus, gan gynnwys y GIG, yn agored ac yn dryloyw, gan sicrhau bod mwy o wybodaeth amdanynt ar gael yn rhwydd. I'r perwyl hwn, mae'r DRhG yn darparu ar gyfer mynediad cyhoeddus i wybodaeth a gedwir gan awdurdodau cyhoeddus (er nad yw'n wybodaeth bersonol fel cofnodion meddygol).

Er mwyn i'ch cais gael ei drin yn unol â'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG), rhaid i chi:

 • Cysylltu â ni'n uniongyrchol.
 • Gwneud y cais yn ysgrifenedig (er enghraifft, mewn llythyr neu e-bost).
 • Rhoi eich enw go iawn.
 • Rhoi cyfeiriad y gall yr awdurdod ymateb iddo. Gall hwn fod yn gyfeiriad post neu e-bost.

Does dim rhaid i chi:

 • Dweud pam rydych chi eisiau'r wybodaeth.
I Wneud Cais Rhyddid Gwybodaeth

Sylwch: Os ydych am ofyn am gopi o'ch cofnodion meddygol, peidiwch â defnyddio cyfeiriad e-bost Rhyddid Gwybodaeth os gwelwch yn dda . Gellir cyfeirio eich cais at CTT_Medrecordrequest@wales.nhs.uk, neu rydych chi'n cysylltu â'r adran cofnodion meddygol trwy 01443 443443. Mae croeso i chi wneud hynny yn y Gymraeg ac ni fydd gwneud hynny yn arwain at unrhyw oedi.

Gall ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth gael eu hanfon drwy'r cyfeiriadau canlynol. Mae croeso mawr i chi gyflwyno cais yn y Gymraeg ac ni fydd hynny'n arwain at oedi:

 • E-bost: CTM.FreedomOfInformation@wales.nhs.uk
 • Swydd: Swyddog Rhyddid Gwybodaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Morgannwg Cwm Taf Iechyd, Tŷ Ynysmeurig, Parc Navigation, Abercynon, CF45 4SN
 • Neu ffoniwch 01443 744800 os ydych yn dymuno siarad ag aelod o'r tîm.

Chwilio am arweiniad ar wneud cais Rhyddid Gwybodaeth? Gweler ein Cwestiynau Cyffredin defnyddiol isod.

Log Datgeliadau

Mae'r log datgelu yn rhoi manylion am geisiadau Rhyddid Gwybodaeth a dderbyniwyd ac yr ymatebwyd iddynt ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Mae pob ymateb a roddwyd yn cael ei gyhoeddi yn ddienw.

Canllawiau Ailddefnyddio Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus

Gellir dod o hyd i wybodaeth am ailddefnyddio gwybodaeth y sector cyhoeddus yn ein canllawiau.

Cwestiynau Cyffredin

Mae gennych hawl cyfreithiol i ofyn am unrhyw wybodaeth a gedwir gan y Bwrdd Iechyd.

 • Gallwch ofyn am unrhyw wybodaeth y credwch y gallai fod gennym. Mae'r hawl hon yn cynnwys gwybodaeth a gofnodwyd yn unig.
 • Gall eich cais fod ar ffurf cwestiwn, ond nid oes rhaid i ni ateb eich cwestiwn os byddai hyn yn golygu creu gwybodaeth newydd neu roi barn neu farn nad yw wedi'i gofnodi eisoes.
 • Dylai eich cais nodi'r wybodaeth rydych chi ei eisiau yn glir.
 • Efallai na fydd rhywfaint o wybodaeth yn cael ei rhoi i chi oherwydd ei bod wedi'i heithrio. Er enghraifft, pe bai'n datgelu gwybodaeth bersonol am rywun arall yn annheg.

Os yw'r wybodaeth yn amgylcheddol, yna bydd y Bwrdd Iechyd yn ymateb yn unol â Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (EIR). Nid oes angen i chi wybod a yw'r wybodaeth rydych chi ei eisiau yn dod o dan yr EIR neu'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Pan fyddwch yn gwneud cais, bydd y Bwrdd Iechyd yn penderfynu pa broses y mae angen iddo ei dilyn.

Gallwch ofyn am unrhyw wybodaeth a ddewiswch, ar unrhyw adeg, ond efallai na fyddwch bob amser yn llwyddo i'w chael. Cyn i chi wneud cais, gallai fod o gymorth ystyried y cwestiynau canlynol:

 • A yw'r wybodaeth rydych am eisoes ar gael? - Er enghraifft, a yw eisoes wedi'i gyhoeddi ar ein gwefan?
 • A yw'r wybodaeth rydych am i'ch data personol eu hunain? - Os yw eich cais am wybodaeth amdanoch eich hun fel eich cofnodion meddygol, dylech wneud cais gwrthrych am wybodaeth o dan y Ddeddf Diogelu Data.
 • A yw'r Bwrdd Iechyd yn debygol o fod â'r wybodaeth? - Gall arbed amser os ydych yn gwirio gyda ni a ydym yn debygol o gael y wybodaeth yr ydych ei eisiau.

Dylai eich cais nodi'n glir y wybodaeth yr ydych ei eisiau.

 • Byddwch mor glir â phosib. Os ydym yn ansicr o'r hyn rydych chi ei eisiau, bydd yn rhaid i ni ofyn i chi am wybodaeth bellach.
 • Ceisiwch nodi'r hyn rydych chi ei eisiau mewn gwirionedd. Efallai y gwrthodir eich cais pe bai'n rhy ddrud inni ddelio ag ef. Efallai y byddwn hefyd yn codi tâl arnoch am rai o'r costau sy'n gysylltiedig â chyflenwi'r wybodaeth (er enghraifft, llungopïo).
 • Lle bo modd, gofynnwch am wybodaeth benodol yn hytrach na defnyddio cwestiynau penagored. Mae 'Beth' neu 'Faint' yn fwy tebygol o gael ymateb defnyddiol na 'Pam'.
 • Dywedwch sut y byddai'n well gennych dderbyn y wybodaeth. Er enghraifft, p'un a ydych chi eisiau'r wybodaeth yn electronig neu ar ffurf papur.

Dylem ymateb ichi o fewn 20 diwrnod gwaith. Efallai y byddwn yn:

 • Rhowch y wybodaeth rydych chi wedi gofyn amdani.
 • Dywedwch wrthych nad ydym yn cadw'r wybodaeth.
 • Dywedwch wrthych fod awdurdod arall yn dal y wybodaeth.
 • Dywedwch fod gennym y wybodaeth a'r cynnig i'w darparu ar ôl talu ffi.
 • Gwrthod darparu'r wybodaeth i chi, ac egluro pam.
 • Neu, dywedwch fod angen mwy o amser arnom i ystyried budd y cyhoedd, a dweud wrthych pryd i ddisgwyl ymateb.

Os ydych chi'n anhapus â sut yr ymdriniwyd â'ch cais, dylech gwyno i'r Bwrdd Iechyd yn y lle cyntaf. Os nad ydych yn fodlon ar ôl hyn o hyd, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Gellir trin cais am wybodaeth amgylcheddol yn wahanol i geisiadau eraill. Fodd bynnag, dylem ddal i ymateb cyn pen 20 diwrnod gwaith a rhoi rhesymau os gwrthodwn eich cais.

Os oes angen rhagor o wybodaeth am unrhyw agwedd ar ryddid gwybodaeth, cysylltwch â:

Adran Gwasanaethau Corfforaethol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Taf Morgannwg Cwm
Tŷ Ynysmeurig
Parc Hen Lofa'r Navigation
Abercynon
CF45 4SN
Ffôn: 01443 744800
E-bost: CTM.FreedomOfInformation@wales.nhs.uk