Neidio i'r prif gynnwy

Rhyddid gwybodaeth

Ymestyn llaw ar gyfer ffolder

CYHOEDDIAD PWYSIG YNGLŶN Â COVID-19: Oherwydd yr heriau digynsail rydyn ni oll yn eu hwynebu yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19), os nad yw eich cais am wybodaeth yn un brys, gofynnwn yn garedig i chi ystyried a fyddai modd gohirio eich cais am wybodaeth o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth neu Fynediad at Ddata gan y Testun y Ddeddf Diogelu Data.

Rydyn ni wedi ymrwymo o hyd i ymateb i geisiadau am wybodaeth o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’r Ddeddf Diogelu Data a byddwn ni’n ymateb cyn gynted ag y gallwn. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd rhywfaint o oedi wrth ymateb i’ch cais o fewn yr amserlen statudol oherwydd ymatebion gweithredol brys wrth ymdrin â blaenoriaethau sy’n ymwneud â COVID-19.

Rydyn ni’n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi. Os na fyddwn yn ymateb o fewn yr amserlen statudol ac rydych chi’n dal i fod yn anfodlon â’n hymateb, mae hawl gennych i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch chi gysylltu â hi yn:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth – Cymru
2il Lawr, Tŷ Churchill, Ffordd Churchill, Caerdydd, CF10 2HH
Ffôn: 0330 414 6421
E-bost: wales@ico.org.uk
www.ico.org.uk
twitter.com/iconews

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) yn adlewyrchu ymrwymiad y llywodraeth i hyrwyddo mwy o natur agored gan awdurdodau cyhoeddus. Pwrpas y DRhG yw sicrhau bod pob awdurdod cyhoeddus, gan gynnwys y GIG, yn agored ac yn dryloyw, gan sicrhau bod mwy o wybodaeth amdanynt ar gael yn rhwydd. I'r perwyl hwn, mae'r DRhG yn darparu ar gyfer mynediad cyhoeddus i wybodaeth a gedwir gan awdurdodau cyhoeddus (ond nid gwybodaeth bersonol fel cofnodion meddygol).

Er mwyn i'ch cais gael ei drin yn unol â'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG), rhaid i chi:

 • Cysylltu â ni'n uniongyrchol.
 • Gwneud y cais yn ysgrifenedig (er enghraifft, mewn llythyr neu e-bost).
 • Rhoi eich enw go iawn.
 • Rhoi cyfeiriad y gall yr awdurdod ymateb iddo. Gall hwn fod yn gyfeiriad post neu e-bost.

Does dim rhaid i chi:

 • Dweud pam rydych chi eisiau'r wybodaeth.

I Wneud Cais Rhyddid Gwybodaeth

Sylwch: Os ydych am ofyn am gopi o'ch cofnodion meddygol, peidiwch â defnyddio cyfeiriad e-bost Rhyddid Gwybodaeth os gwelwch yn dda . Gellir cyfeirio eich cais at CTT_Medrecordrequest@wales.nhs.uk, neu gallwch chi gysylltu â'r adran cofnodion meddygol trwy ffonio 01443 443443. Mae croeso i chi wneud hynny yn y Gymraeg ac ni fydd gwneud hynny yn arwain at unrhyw oedi.

Gall ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth gael eu hanfon drwy'r cyfeiriadau canlynol. Mae croeso mawr i chi gyflwyno cais yn y Gymraeg ac ni fydd hynny'n arwain at oedi:

 • E-bost: CTM.FreedomOfInformation@wales.nhs.uk
 • Post: Swyddog Rhyddid Gwybodaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, Tŷ Ynysmeurig, Parc Navigation, Abercynon, CF45 4SN
 • Neu ffoniwch 01443 744800 os ydych yn dymuno siarad ag aelod o'r tîm.

Chwilio am arweiniad ar wneud cais Rhyddid Gwybodaeth? Gweler ein Cwestiynau Cyffredin defnyddiol isod.

Log Datgeliadau

Mae'r log datgeliadau yn rhoi manylion am geisiadau Rhyddid Gwybodaeth a dderbyniwyd ac yr ymatebwyd iddynt ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Mae pob ymateb a roddwyd yn cael ei gyhoeddi yn ddienw.

Canllawiau Ailddefnyddio Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus

Gellir dod o hyd i wybodaeth am ailddefnyddio gwybodaeth y sector cyhoeddus yn ein canllawiau.

Cwestiynau Cyffredin

Mae gennych hawl cyfreithiol i ofyn am unrhyw wybodaeth a gedwir gan y Bwrdd Iechyd.

 • Gallwch ofyn am unrhyw wybodaeth y credwch y gallai fod gennym. Mae'r hawl hon yn cynnwys gwybodaeth a gofnodwyd yn unig.
 • Gall eich cais fod ar ffurf cwestiwn, ond nid oes rhaid i ni ateb eich cwestiwn os byddai hyn yn golygu creu gwybodaeth newydd neu roi barn neu farn nad yw wedi'i gofnodi eisoes.
 • Dylai eich cais nodi'r wybodaeth rydych chi ei eisiau yn glir.
 • Efallai na fydd rhywfaint o wybodaeth yn cael ei rhoi i chi oherwydd ei bod wedi'i heithrio. Er enghraifft, pe bai'n datgelu gwybodaeth bersonol am rywun arall yn annheg.

Os yw'r wybodaeth yn amgylcheddol, yna bydd y Bwrdd Iechyd yn ymateb yn unol â Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (EIR). Nid oes angen i chi wybod a yw'r wybodaeth rydych chi ei eisiau yn dod o dan yr EIR neu'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Pan fyddwch yn gwneud cais, bydd y Bwrdd Iechyd yn penderfynu pa broses y mae angen iddo ei dilyn.

Gallwch ofyn am unrhyw wybodaeth a ddewiswch, ar unrhyw adeg, ond efallai na fyddwch bob amser yn llwyddo i'w chael. Cyn i chi wneud cais, gallai fod o gymorth ystyried y cwestiynau canlynol:

 • A yw'r wybodaeth rydych am eisoes ar gael? - Er enghraifft, a yw eisoes wedi'i gyhoeddi ar ein gwefan?
 • A yw'r wybodaeth rydych am i'ch data personol eu hunain? - Os yw eich cais am wybodaeth amdanoch eich hun fel eich cofnodion meddygol, dylech wneud cais gwrthrych am wybodaeth o dan y Ddeddf Diogelu Data.
 • A yw'r Bwrdd Iechyd yn debygol o fod â'r wybodaeth? - Gall arbed amser os ydych yn gwirio gyda ni a ydym yn debygol o gael y wybodaeth yr ydych ei eisiau.

Dylai eich cais nodi'n glir y wybodaeth yr ydych ei heisiau.

 • Byddwch mor glir â phosib. Os ydym yn ansicr o'r hyn rydych chi ei eisiau, bydd yn rhaid i ni ofyn i chi am wybodaeth bellach.
 • Ceisiwch nodi'r hyn rydych chi ei eisiau mewn gwirionedd. Efallai y gwrthodir eich cais pe bai'n rhy ddrud inni ddelio ag ef. Efallai y byddwn hefyd yn codi tâl arnoch am rai o'r costau sy'n gysylltiedig â chyflenwi'r wybodaeth (er enghraifft, llungopïo).
 • Lle bo modd, gofynnwch am wybodaeth benodol yn hytrach na defnyddio cwestiynau penagored. Mae 'Beth' neu 'Faint' yn fwy tebygol o gael ymateb defnyddiol na 'Pam'.
 • Dywedwch sut y byddai'n well gennych dderbyn y wybodaeth. Er enghraifft, p'un a ydych chi eisiau'r wybodaeth yn electronig neu ar ffurf papur.

Dylem ymateb ichi o fewn 20 diwrnod gwaith. Efallai y byddwn yn:

 • Rhoi'r wybodaeth rydych chi wedi gofyn amdani.
 • Dweud wrthych nad ydym yn dal y  wybodaeth.
 • Dweud wrthych fod awdurdod arall yn dal y wybodaeth.
 • Dweud bod gennym y wybodaeth a chynnig ei darparu ar ôl talu ffi.
 • Gwrthod darparu'r wybodaeth i chi, ac egluro pam.
 • Neu, dweud bod angen mwy o amser arnom i ystyried budd y cyhoedd, a dweud wrthych pryd i ddisgwyl ymateb.

Os ydych chi'n anhapus â sut yr ymdriniwyd â'ch cais, dylech gwyno i'r Bwrdd Iechyd yn y lle cyntaf. Os nad ydych yn fodlon ar ôl hyn o hyd, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Gellir trin cais am wybodaeth amgylcheddol yn wahanol i geisiadau eraill. Fodd bynnag, dylem ddal i ymateb cyn pen 20 diwrnod gwaith a rhoi rhesymau os gwrthodwn eich cais.

Os oes angen rhagor o wybodaeth am unrhyw agwedd ar ryddid gwybodaeth, cysylltwch â:

Adran Gwasanaethau Corfforaethol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 
Tŷ Ynysmeurig
Parc Hen Lofa'r Navigation
Abercynon
CF45 4SN
Ffôn: 01443 744800
E-bost: CTM.FreedomOfInformation@wales.nhs.uk

Dilynwch ni: