Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

28/02/24
Aelod Annibynnol newydd ei phenodi - Rachel Rowlands

Rydym yn falch o groesawu Rachel Rowlands fel Aelod Annibynnol (cymuned) sydd newydd ei phenodi.

13/02/24
Crwban y Môr, Cregyn y Môr ac Octopws -- Cyflwyno enwau newydd ar gyfer wardiau plant yn Ysbyty'r Tywysog Siarl
Chadley Quinn yn torri
Chadley Quinn yn torri

Pan fyddwch yn ymweld â'r wardiau plant yn Ysbyty'r Tywysog Siarl (YTS) ni fyddwch yn chwilio am wardiau 31 a 32 mwyach, yn awr Ward Crwbanod (31) a Ward Octopws (32) y byddwch yn edrych amdanynt.

05/02/24
Gwiriwch statws brechiad MMR eich plentyn

Fel y gwyddoch efallai, rydym yn gweld cynnydd pryderus yn nifer yr achosion o'r frech goch yn y DU, gydag achosion diweddar yn rhanbarth De Cymru.

02/02/24
Mae cam ymgysylltu terfynol Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru yn digwydd ym mis Chwefror
31/01/24
Gwobr am Bartneriaeth Gweithgarwch Anabledd Iechyd

Yn gynharach yn y mis, cyflwynwyd Gwobrau GIG Cymru i'r Bartneriaeth Gweithgarwch Anabledd Iechyd gan Brif Weithredwr GIG Cymru, Judith Paget, am ei chyfraniad at wella iechyd a lles pobl anabl.

29/01/24
Symud dros dro gwasanaethau gofal lliniarol Y Bwthyn Newydd Pen-y-bont ar Ogwr i alluogi gwaith hanfodol
26/01/24
Adrannau brys dan bwysau eithafol

Mae pob un o'n hadrannau brys, yn ysbytai Brenhinol Morgannwg, Tywysog Charles a Thywysoges Cymru, yn wynebu pwysau eithafol.

18/01/24
Digwyddiad Dathlu am 40+ mlynedd yn gweithio yn y GIG

Roeddem yn falch iawn o ddathlu gyda staff ddoe (Ionawr 17eg) sydd wedi cyflawni 40 mlynedd neu fwy yn gweithio yn y GIG.

11/01/24
Cyfarfod Bwrdd 25 Ionawr 2024 – Hysbysiad Cyhoeddus

Rhoddir rhybudd a bydd Cyfarfod Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Tag Morgannwg yn cael ei gynnal ar ddydd Iau 25 Ionawr 2024 am 10:00 y bore yn Yr Hwb, Safle Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Ynysymaerdy, CF72 8XR.

03/01/24
Mae ein hadrannau achosion brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Ysbyty'r Tywysog Siarl ac Ysbyty Tywysoges Cymru i gyd yn hynod o brysur.

Mae ein hadrannau brys yn ysbytai Brenhinol Morgannwg, Tywysog Charles a Thywysoges Cymru i gyd yn hynod o brysur.

08/12/23
Budd arloesi ar gyfer prosiect cartref gofal

Mae prosiect gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, sy’n torri amseroedd aros ar gyfer cleifion cartref gofal ym Mhen-y-bont ar Ogwr sydd angen mynediad at gyngor amlddisgyblaethol, wedi ennill Gwobr Arloesedd MediWales.

08/12/23
Uchafbwyntiau Wythnos yr Hinsawdd Cymru yn CTM

Yr wythnos hon yw Wythnos yr Hinsawdd Cymru a thrwy gydol yr wythnos rydym wedi bod yn arddangos sut yr ydym ni, fel sefydliad, yn cefnogi'r agenda gwyrdd drwy gydymffurfio â gwastraff a chyflawni ein targedau di-garbon Cymru CTM.

07/12/23
Wythnos Newid Hinsawdd

Yr wythnos hon yw Wythnos Newid Hinsawdd Cymru a byddwn yn arddangos rhai o’r mentrau rhagorol sydd gennym yma ym BIP Cwm Taf Morgannwg sy’n cefnogi newid hinsawdd a’r agenda werdd.

06/12/23
Wythnos yr Hinsawdd Cymru!

Yn ystod Wythnos yr Hinsawdd Cymru mae’n bleser gennym rannu’r manylion diweddaraf am Fferm Solar Coedelái gyda chi.

05/12/23
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn derbyn Gwobr GIG Cymru am brosiect cynaliadwyedd yn ystod Wythnos Hinsawdd Cymru

Cafodd prosiect cynaliadwyedd, sy’n gweld cardbord gwastraff yn cael ei droi’n ddeunydd gorwedd anifeiliaid anwes, ei gydnabod heddiw gan Brif Weithredwr GIG Cymru, Judith Paget.

29/11/23
Carreg filltir allweddol ar gyfer y prosiect adnewyddu gwerth £260 miliwn yn Ysbyty'r Tywysog Siarl (YTS)

Dydd Mawrth, 21 Tachwedd, 2023 gwelsom garreg filltir allweddol yn digwydd yn YTS gan fod y mwyaf o'r ddau graen wedi gwneud ei ran ar gyfer y prosiect adnewyddu a chael ei ddatgymalu.

27/11/23
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi penodi Aelod Annibynnol (Cyfreithiol) newydd Helen Lentle.

Ymgymerodd Helen â gradd yn y gyfraith ym Mhrifysgol De Montfort a chymhwyso fel Cyfreithiwr yn 1991. Mae ganddi MBA (Rhagoriaeth) o Brifysgol Metropolitan Caerdydd, tystysgrif (ILM Lefel 7) mewn Hyfforddi Gweithredol a Mentora o Brifysgol De Cymru ac mae wedi ymgymryd â datblygu arweinyddiaeth ym Mhrifysgol Harvard.

27/11/23
Cafodd tair Nyrs Ryngwladol o CTM eu gwahodd i Balas Buckingham!
nurses meet king
nurses meet king

Roedd tair nyrs ryngwladol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn dair o bump ar hugain o nyrsys o Gymru i fynd gyda’r Prif Swyddog Nyrsio, Sue Tranka, i Balas Buckingham.

24/11/23
#Drymester - dywedwch na wrth alcohol yn ystod beichiogrwydd
Drymester - Helpu Darpar Rieni I Fynd Heb Alcohol
Drymester - Helpu Darpar Rieni I Fynd Heb Alcohol

Heddiw yn CTM, rydym yn lansio #Drymester, ymgyrch newydd i helpu a chefnogi pobl i aros yn ddi-alcohol yn ystod beichiogrwydd.

21/11/23
Newidiadau i Wasanaethau Iechyd Rhywiol Integredig ym Mhen-y-bont ar Ogwr

O 1 Rhagfyr 2023, bydd cyfrifoldeb am ddarparu gwasanaethau Iechyd Rhywiol Integredig (IRI) i ardal Pen-y-bont ar Ogwr yn trosglwyddo o Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Dilynwch ni: