Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

25/05/23
Ysbyty'r Tywysog Siarl yn ennill gwobr cyfeillgar i fabanod

Mae Gwasanaeth Newydd-anedig Ysbyty'r Tywysog Charles wedi ennill y Wobr Cyfeillgar i Fabanod fawreddog a dyma'r cyfleuster gofal iechyd diweddaraf yn y DU i gael cydnabyddiaeth gan Bwyllgor y DU ar gyfer Menter Cyfeillgar i Fabanod UNICEF (UNICEF UK).

24/05/23
CTM yn ennill yng Ngwobrau Coleg Brenhinol y Bydwragedd
23/05/23
Amser o hyd i ddweud eich dweud ym mis Mai ar y gwasanaethau ambiwlans awyr yng Nghymru
19/05/23
Diweddariad Pwysig - Gwasanaeth Gwerthu Coffi

Dros y dyddiau nesaf, bydd contractwr yn gwneud gwaith cynnal a chadw a glanhau hanfodol i'r holl dyrau coffi a pheiriannau pen desg.

19/05/23
Newidiadau i ymweld â'r Gwasanaethau Mamolaeth

O ddydd Gwener 19 Mai, rydym yn ehangu ymweliadau â'n wardiau cynenedigol ac ôl-enedigol.

18/05/23
Da iawn i'r timau Ystadau a Chyfleusterau am ennill gwobrau am ragoriaeth yng Nghynhadledd Ranbarthol Cymru wythnos diwethaf!

Ymunodd y Sefydliad Peirianneg Iechyd a Rheoli Ystadau (IHEEM), Cangen Cymru a GIG Cymru, Partneriaeth Cydwasanaethau, Gwasanaethau Ystadau Arbenigol oll â’i gilydd i gyflwyno Cynhadledd Ranbarthol Cymru, Arddangosfa a Chinio Gwobrau Gala yr wythnos diwethaf yng Nghaerdydd.

12/05/23
Cleifion Pen-y-bont ar Ogwr yn gyntaf i dreialu 'blwch pils digidol'

Mae’r prosiect cydweithredol rhwng Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael ei lansio’n swyddogol y mis hwn gyda’r grŵp cyntaf o bobl yn derbyn dyfais ddigidol YourMeds ar gyfer rheoli meddyginiaeth.

10/05/23
Cerddoriaeth mewn Ysbytai i gefnogi ein cleifion ifanc yn Nhŷ Llidiard

Da iawn i Esyllt George, cydlynydd y celfyddydau ac iechyd sy'n cynrychioli Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar ben-blwydd Cerddoriaeth mewn Ysbytai yn 75 oed.

09/05/23
Dweud eich dweud ar ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 5 mlynedd diwygiedig

Rydym ar hyn o bryd yn adolygu ein cynllun ac yn gwahodd ein cymunedau, rhanddeiliaid a phartneriaid, a’n staff, i gyd i ddweud eu dweud ar ein camau gweithredu cydraddoldeb diwygiedig ar gyfer 2023-27.

09/05/23
Dewch i arddangos eich cyflawniadau anhygoel yn y maes gwella yng Ngwobrau GIG Cymru 2023
03/05/23
Cymorth Iechyd Meddwl – Ffoniwch 111 Gwasg 2

Oeddech chi'n gwybod bod yna wasanaeth ffôn Cwm Taf Morgannwg sydd â'r nod o gefnogi iechyd meddwl?

28/04/23
Nyrs Glinigol Arbenigol Canser y Fron Eilaidd cyntaf Macmillan yng Nghymru yn ymuno â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Mae’n bleser gennym groesawu Gail Williams, Nyrs Glinigol Arbenigol Canser y Fron Eilaidd (CNS) cyntaf Macmillan yng Nghymru i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

27/04/23
Dyfodol Iach Maesteg – Diweddariad

Ym mis Mai, byddwn yn parhau i ymgysylltu mewn modd cadarnhaol â sefydliadau, gwleidyddion a thrigolion Cwm Llynfi wrth i gam nesaf ein rhaglen gyffrous Dyfodol Iach Maesteg ddechrau.

27/04/23
Rôl ymarfer uwch yn helpu i wella llwybrau canser ac amseroedd aros ar gyfer cleifion Radioleg

Mae rôl Llywiwr Canser Radiograffeg uwch bractis newydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi lleihau amseroedd aros a gwella llwybrau canser i gleifion radioleg – gan sganio bron i 400 yn fwy o gleifion yn yr wyth mis ers iddo ddechrau.

26/04/23
Arddangosfa i ddathlu sut y gwnaeth artistiaid wireddu dymuniadau cleifion diwedd oes i ddod â'r awyr agored dan do

Mae arddangosfa newydd yn agor yn y Senedd i ddathlu sut y gwnaeth artistiaid wireddu dymuniadau cleifion diwedd oes i ddod â'r awyr agored dan do mewn uned gofal lliniarol.

20/04/23
Gwybodaeth bwysig am wisgo masg wyneb!

Does dim angen i ymwelwyr wisgo masg wyneb yn ein hadeiladau mwyach fel mater o drefn, gan gynnwys mewn lleoliadau clinigol h.y. wardiau ac adrannau cleifion allanol.

19/04/23
Cydnabod Cwm Taf Morgannwg yn y DU

Mae gwaith tîm Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi'i gydnabod yn yr 'Advancing Healthcare Awards' 2023 ledled y DU.

18/04/23
Prawf Gwasanaeth Rhybuddio Brys ddydd Sul, 23 Ebrill
12/04/23
Datganiad PIPYN i'r Wasg

Bu tîm Merthyr PIPYN yn dathlu lansiad y rhaglen plant a theuluoedd newydd sbon heddiw trwy ddringo Pen y Fan.

03/04/23
Dweud eich dweud ar Ymgysylltiad Adolygiad Gwasanaeth GCTMB

Mae dyddiadau cyntaf sesiynau ymgysylltu’r Gwasanaethau Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (GCTMB) wedi’u cyhoeddi gan Brif Gomisiynydd y Gwasanaethau Ambiwlans (PGGA), sy’n gyfrifol am arwain y broses ymgysylltu Cymru gyfan.

Dilynwch ni: