Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Blinder Sylfaenol

 

Croeso i'r Gwasanaeth Blinder Sylfaenol. Mae'r gwasanaeth yn darparu rhaglenni asesu cyfannol a therapi sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ar gyfer rheoli symptomau Enseffalomyelitis Myalgig neu Syndrom Blinder Cronig (ME/CFS) a COVID Hir, lle mae achosion meddygol eraill wedi'u diystyru.

Mae'r Tîm yn amlddisgyblaethol, gan gynnwys, Ffisiotherapi, Therapi Galwedigaethol, meddyg teulu sydd â diddordeb arbennig mewn ME/CFS a COVID Hir a Seicoleg, Hyfforddwr Technegol Therapi, Cynorthwyydd Seicoleg a Swyddog Clerigol.

Gall symptomau ME/CFS a COVID Hir gynnwys: blinder gwanychol, anhwylder ar ôl ymdrech/gwaethygu symptomau ar ôl ymdrech neu gymryd amser hir i wella ar ôl gweithgarwch corfforol, problemau gyda'r cof a chanolbwyntio, problemau gyda chwsg, diffyg anadl, poenau a gorsensitifrwydd i olau a/neu sain. Efallai y bydd symptomau eraill gyda chi hefyd.

Gwneir atgyfeiriadau trwy eich Meddyg Teulu, Ymgynghorydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall yn dilyn ymchwiliadau arferol.

Beth allwch chi ei ddisgwyl:

Byddwch yn cael eich gwahodd i fynd i asesiad cyfannol 60 munud gydag un o'n harbenigwyr lle cewch gyfle i adrodd eich stori a datblygu eich cynllun triniaeth.

Gallai eich cynllun triniaeth gynnwys cymorth un wrth un gydag un neu fwy o'r arbenigwyr, neu efallai y byddwch yn elwa o raglen grŵp CAMAU. Yn bwysicaf oll, bydd eich cynllun triniaeth yn cael ei gynllunio i gyd-fynd â'ch anghenion.

Mae’r rhaglen CAMAU yn cymryd agwedd mewn CAMAU tuag at adeiladu'r offer a all eich helpu i reoli eich cyflwr, gan gynnwys cwsg, maeth a dod o hyd i rywfaint o bleser ac ansawdd bywyd. Eich helpu i feithrin y sgiliau a'r wybodaeth i hunanreoli a byw'n dda gyda'ch cyflwr. Mae'r Rhaglen CAMAU yn cefnogi pobl i ddeall a rheoli ‘dadreoleiddio’ system y corff, i ddod o hyd i waelodlin ac i ddysgu am wneud pethau’n ara’ deg. Mae'n archwilio gosod nodau, derbyn, a thechnegau ymlacio. Mae'r rhaglen ar gael mewn gwahanol leoliadau cymunedol drwy gydol y flwyddyn ac mae hefyd ar gael ar-lein.

Mae'r gwasanaeth ar gael ledled rhanbarth Cwm Taf Morgannwg, ar gyfer pobl sy'n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful neu Rhondda Cynon Taf.

Os oes unrhyw bryderon gyda chi am eich symptomau, ac yn meddwl y gallai fod gennych ME/CFS neu COVID Hir, mae’n bwysig eich bod chi’n siarad â'ch meddyg teulu, ymgynghorydd neu weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd (e.e. nyrs, ymarferydd nyrsio, therapydd) am eich pryderon. Byddan nhw am ddiystyru achosion eraill y gellir eu trin ar gyfer eich symptomau cyn eich atgyfeirio atom ni. Bydd angen iddyn nhw wirio profion gwaed ac efallai y byddan nhw hefyd am wneud profion syml eraill, yn dibynnu ar eich symptomau. Does dim prawf i wneud diagnosis o ME/CFS na COVID Hir, mae'r profion hyn i sicrhau nad yw eich symptomau'n cael eu hachosi gan rywbeth arall y gellir ei drin ond mewn ffordd wahanol.

Gorflinder
Meddwl pŵl
Diffyg anadl
Ymdopi â M.E/CFS a COVID hir
Cwsg
Blas ac arogl
Bwyta ac yfed yn dda gyda ME/CFS a COVID-19 hir
Gwybodaeth i Weithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol
Dolenni defnyddiol eraill
Dilynwch ni: