Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Ein Bwrdd

 

Prif rôl y Bwrdd yw sicrhau bod system y GIG yn lleol yn cael ei chynllunio a’i chyflawni mewn modd effeithiol, o fewn fframwaith llywodraethu cadarn, er mwyn sicrhau diogelwch cleifion a’r ddarpariaeth o wasanaethau cyhoeddus o’r safonau uchaf, gwella iechyd a threchu anghydraddoldebau, a chyrraedd y canlyniadau gorau ar gyfer ei ddinasyddion, a hynny mewn modd sy’n hybu hawliau dynol. 

Dylai ein Bwrdd Iechyd, yn flynyddol, dderbyn Cylch Busnes sy'n nodi'r adroddiadau a fydd yn cael eu cyflwyno'n rheolaidd i'w hystyried. Mae'r Cylch blynyddol yn un o'r cydrannau allweddol wrth sicrhau bod ein Bwrdd Iechyd yn cyflawni ei rôl yn effeithiol.

Gallwch weld y Cylch Busnes (sy'n cwmpasu'r cyfnod 01 Ionawr, 2021 i 31 Mawrth, 2022) yma. Mae'r Cylch Busnes wedi'i ddatblygu i helpu i gynllunio rheolaeth materion y Bwrdd a hwyluso rheoli agendâu a busnes pwyllgor.

Mae'r Rheolau Sefydlog a'r atodlenni cysylltiedig yn sail ar gyfer datblygu fframwaith llywodraethu ac atebolrwydd ein Bwrdd Iechyd ac, ynghyd â mabwysiadu fframwaith Gwerthoedd a Safonau Ymddygiad y Bwrdd Iechyd (a elwir yn Bolisi Safonau Ymddygiad), mae wedi'i gynllunio i sicrhau cyflawni'r safonau llywodraethu da a osodwyd ar gyfer y GIG yng Nghymru.

Bydd y Prif Weithredwr, trwy Ysgrifennydd y Bwrdd, yn sicrhau bod Cofrestr Buddiannau yn cael ei sefydlu a’i chynnal er mwyn cadw cofnod ffurfiol o’r holl fuddiannau sydd wedi eu datgan gan bob Aelod o'r Bwrdd.  Bydd y gofrestr yn cynnwys manylion yr holl gyfarwyddiaethau a’r buddiannau perthnasol eraill sydd wedi eu datgan gan Aelodau o’r Bwrdd. 

Mae’r gofrestr yn cael ei chadw gan Ysgrifennydd y Bwrdd, a bydd yn cael ei diweddaru yn ystod y flwyddyn, fel y bo’n briodol, er mwyn cofnodi unrhyw fuddiannau newydd neu newidiadau i’r buddiannau sydd wedi eu datgan gan Aelodau o’r Bwrdd. Os hoffech gopi o’r gofrestr ddiweddaraf, anfonwch e-bost atom yn:  CTM_BoardMember@wales.nhs.uk

Mae buddiannau Aelodau o’r Bwrdd yn cael eu cofnodi yn yr Adroddiad Blynyddol hefyd.