Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad Hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (BIP CTM) BIPCTM.GIG.Cymru

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg sy'n cynnal ac yn rhedeg y wefan hon. Rydym am i’n gwefan fod yn gynhwysol ac i gynifer o bobl â phosibl allu ei defnyddio’n rhwydd. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylai defnyddiwr allu:

 • Gwneud y llun yn fwy (hyd at 200%) heb i rannau o’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin.
 • Mynd i’r mwyafrif o’r tudalennau ar y wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig.
 • Mynd i’r mwyafrif o’r tudalennau ar y wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais.
 • Gwrando ar y mwyafrif o’r tudalennau ar y wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver).
 • Darllenwch rai dogfennau sydd ar ffurf PDF (Fformat Dogfen Gludadwy) trwy'r nodwedd Read Out Loud integredig o fewn Adobe Reader. Darganfyddwch sut yma.

Rydyn ni wedi gwneud testun y wefan mor hawdd â phosib i’w ddeall hefyd.

Mae AbilityNet yn rhoi cyngor ar sut i’w gwneud hi’n haws i chi ddefnyddio eich dyfais os oes anabledd gyda chi.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon?

Rydyn ni’n gwybod nad yw rhai elfennau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 1. Mae rhai tudalennau'n cynnwys testun sydd â chyferbyniad gwael o ran lliwiau
 2. Mae rhai tudalennau'n cynnwys penawdau nad ydyn nhw wedi’u trefnu'n rhesymegol
 3. Nid yw’n bosibl defnyddio rhai tudalennau'n llawn gyda'r bysellfwrdd
 4. Mae trefn ffocws rhai tudalennau yn afresymegol

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille, cysylltwch â'r tîm cyfathrebu trwy'r ffurflen ar-lein hon yn y lle cyntaf a byddwn ni’n trosglwyddo'ch cais i'r tîm perthnasol.

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi yn yr amserlen fyrraf bosibl.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydyn ni bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch chi’n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â'r tîm cyfathrebu drwy'r ffurflen ar-lein hon.

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (gwefannau a chymwysiadau symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os na fyddwch chi’n fodlon ar y ffordd rydyn ni’n ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS)

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi ymrwymo i sicrhau bod ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Datganiad Cydymffurfiaeth

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1, oherwydd y diffyg cydymffurfio a'r eithriadau a restrir isod.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Er ein bod yn ymdrechu i fodloni 'WCAG 2.1 AA' mae gennym y materion canlynol o ddiffyg cydymffurfio ar hyn o bryd:

 1. Mae rhai dewislenni a rhannau o rai tudalennau wedi'u marcio mewn ffordd a all eu gwneud yn ddryslyd pan gânt eu cyrchu gan ddefnyddio Technolegau Cynorthwyol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth Lefel A
 2. Nid oes digon o wrthgyferbyniad rhwng rhywfaint o’r testun a'i gefndir. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.4.3 Cyferbyniad (Isafswm) Lefel AA.
 3. Nid yw’r penawdau ar rai tudalennau mewn trefn nythu resymegol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd Lefel A
 4. Nid yw’n bosibl defnyddio rhai rhannau o rai tudalennau yn llawn gyda'r bysellfwrdd. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.1.1 Lefel A Bysellfwrdd
 5. Mae trefn ffocws rhai elfennau yn afresymegol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.3 Gorchymyn Ffocws Lefel A

Baich anghymesur

Er y byddwn ni’n blaenoriaethu gwybodaeth cleifion i sicrhau ei bod yn hygyrch yn ddigidol lle bynnag y bo modd, rydyn ni’n gwybod bod rhai adrannau o’n gwefan o natur gorfforaethol, nad ydyn nhw’n hygyrch ar hyn o bryd ac sydd wedi’u cynhyrchu ers mis Medi 2018. Ar gyfer yr adrannau hyn, byddwn ni’n nodi lle rydyn ni’n gwybod nad yw dogfennau'n cydymffurfio ac yn darparu manylion cyswllt lle bynnag y bo modd. Wrth i ddogfennaeth gael ei hadnewyddu yn y dyfodol, byddwn ni’n sicrhau bod hygyrchedd digidol yn cael ei ystyried. Ar hyn o bryd, mae'r adrannau hyn wedi'u rhestru isod: (ac yn destun newid).

 • Papurau bwrdd neu bwyllgorau
 • Adroddiadau perfformiad a allai gynnwys adroddiadau cymhleth neu ddata ystadegol
 • Polisïau a gweithdrefnau a luniwyd ar ôl Medi 2018
 • Cyhoeddiadau sydd wedi'u cysylltu o'n tudalennau Rhyddid Gwybodaeth gan gynnwys eitemau fel y logiau datgelu
 • Cyhoeddiadau trydydd parti a allai fod wedi’u cynhyrchu’n broffesiynol ers mis Medi 2018 y byddai angen i drydydd parti eu datrys.

Cynnwys sydd y tu hwnt i gwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Dogfennau PDF a dogfennau eraill

Mae rhai o'n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, o bryd i'w gilydd mae gennym ni ddogfennau PDF sy’n cynnwys gwybodaeth am sut y gall defnyddwyr gael gafael ar ein gwasanaethau, taflenni gwybodaeth i gleifion a ffurflenni sy’n cael eu cyhoeddi fel dogfennau Word. Erbyn dechrau 2024, rydyn ni’n bwriadu naill ai trwsio’r rhain neu roi tudalennau HTML hygyrch neu ffurflenni ar-lein yn eu lle.

Nid yw’r gofynion hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio dogfennau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw’n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Nid ydym yn bwriadu trwsio unrhyw ddogfennau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018, er enghraifft Papurau’r Bwrdd a Phwyllgorau, dogfennau polisïau a gweithdrefnau’r Bwrdd Iechyd neu ddogfennaeth statudol fel Adroddiadau Blynyddol. Fodd bynnag, byddwn ni’n ymdrechu i sicrhau bod unrhyw ddogfennau PDF neu fformatau dogfen yn hygyrch lle bynnag y bo modd.

O bryd i'w gilydd byddwn yn cyhoeddi PDFs sy'n cynnwys 'trawsgrifiadau, llawysgrifau wedi'u sganio neu nodiadau mewn llawysgrifen' er enghraifft mewn ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth - mae'r rhain y tu allan i'r cwmpas ac ni fyddan nhw’n cael eu trwsio.

Fideo byw

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at ffrydiau sain neu fideo byw oherwydd bod fideo byw wedi’i eithrio rhag bodloni'r rheoliadau hygyrchedd. Fodd bynnag, byddwn ni bob amser yn ceisio darparu fersiynau wedi'u hisdeitlo o fideos a recordiwyd ymlaen llaw.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ym mis Medi 2022. Mae’n cael ei adolygu ar hyn o bryd (Medi 2023). Datganiad wedi'i ddiwygio ddiwethaf - Medi 13, 2023.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ym mis Mehefin 2023 gan ddefnyddio meddalwedd Axe a Wave yn ogystal â phrofi â llaw.

 

Dilynwch ni: