Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Rhaglen Gofal y Cymalau

Gall cyngor am ymarfer corff a maeth newid eich bywyd mewn cyn lleied â 12 wythnos.

Mae osteoarthritis yn gyflwr cyffredin iawn, sy’n gallu cael effaith ar unrhyw gymal yn y corff. Mae'r fideo isod gan Versus Arthritis yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am y cyflwr hwn.

Yn ôl Versus Arthritis, prif symptomau osteoarthritis yw poen yn y cymalau ac anhyblygrwydd, ynghyd â phroblemau wrth symud y cymalau.  Bydd rhai pobl yn profi symptomau fel: - chwyddo - teimlo'n dendar - sŵn gratio neu graclo wrth symud y cymalau dan sylw.  Gall nifer o ffactorau gyfrannu at eich siawns o ddatblygu'r cyflwr, a gall cyrraedd pwysau iachach wneud gwahaniaeth er gwell.

Mae’r Rhaglen Gofal y Cymalau yn rhaglen sydd wedi'i theilwra i wella symudedd a gweithrediad pobl sy’n dioddef o boen yn eu pen-glin neu’r glun. Mae'r rhaglen hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi ynglŷn â bwyta'n iachach, gan gynnwys sesiynau coginio, ac mae llawer o gyfranogwyr blaenorol bellach wedi cyrraedd pwysau iach. Y nod yw gwella gallu cleifion i symud a gweithrediad eu cymalau, gan obeithio na fydd angen llawdriniaeth arnyn nhw.  Sylwch, os byddwch yn cael eich cyfeirio at y rhaglen, nid yw'n golygu bod eich enw wedi’i dynnu oddi ar y rhestr aros am lawdriniaeth.

Yn ystod y rhaglen 12 wythnos, bydd y cyfranogwyr yn dysgu am fwydydd iachach, cymryd rhan mewn dosbarthiadau coginio a sesiynau ymarfer corff llai heriol.

Dywedodd Carla Jackson, Cydlynydd Gofal y Cymalau ar gyfer Merthyr Tudful: “Gall byw bywyd mwy egnïol helpu i atal a rheoli ystod eang o gyflyrau meddygol. Fodd bynnag, i rai pobl, mae cadw’n heini’n gallu bod yn her, ac mae angen rhywfaint o gymorth ychwanegol arnyn nhw. 

“Dyma’r modd y gall rhaglen Gofal y Cymalau helpu. Mae tîm cefnogol a phrofiadol gyda ni sy'n helpu eu cleientiaid i gyflawni eu hamcanion a gwella eu hiechyd a'u lles.

“Mae gwrando ar ein cleientiaid yn siarad am sut mae Rhaglen Gofal y Cymalau wedi bod o gymorth i wella eu bywydau yn pwysleisio pa mor bwysig yw cadw’n heini. Heb os, rydw i’n falch iawn o’r tîm rhagorol sy’n ymwneud â’r rhaglen hon.”

Sut ydych chi'n cael eich atgyfeirio at Raglen Gofal y Cymalau?

Mae modd cael eich atgyfeirio at y Rhaglen Gofal y Cymalau drwy eich meddyg teulu, ffisiotherapydd, deietegydd, neu unrhyw weithiwr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig.

 

Beth sy'n digwydd pan fydd fy atgyfeiriad wedi'i gwblhau?

Ar ôl i weithiwr gofal iechyd proffesiynol roi sêl bendith ar y ffurflen, byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn neu'r drwy’r post i wneud apwyntiad i chi gwrdd â'ch gweithiwr ymarfer corff proffesiynol.

Yn ystod eich ymweliad cyntaf, bydd eich gweithiwr ymarfer corff proffesiynol yn cwrdd â chi i gael gwybod mwy am hanes eich iechyd, cynnal gwiriadau iechyd sylfaenol a thrafod pa weithgareddau sy’n addas i chi.

 

Pwy sy'n cynnal y cyrsiau?

Mae’r rhaglen yn cael ei chyflwyno gan weithwyr ymarfer corff proffesiynol hyfforddedig, (manylion isod) a chânt eu cefnogi gan Dîm Iechyd Cyhoeddus CTM a deietegwyr iechyd cyhoeddus.

 

Beth yw manteision mynychu'r cyrsiau?

  • Magu ffordd iachach o fyw er mwyn lleihau’r risg o ddatblygu rhagor o gyflyrau iechyd
  • Cyfle gwych i gymdeithasu a chwrdd â llawer o bobl newydd
  • Gwella eich gallu i symud a gweithrediad eich cymalau
  • Dod i wybod mwy am faeth
  • Dysgu sut i greu ryseitiau syml a blasus gyda chynhwysion ffres
  • Teimlo'n iachach ac yn fwy hyderus
  • Gall gwneud mwy o weithgareddau a chyrraedd pwysau iachach wella eich iechyd a’ch lles.
  • Mae gan y rhaglen y potensial i oedi llawdriniaeth ar y cymalau neu ei hosgoi yn gyfan gwbl.
  • Bydd yn eich helpu i wella ar ôl cael llawdriniaeth ar y cymalau os bydd angen ar ôl y rhaglen.

Dywedodd Rebecca Rees, Tiwtor Rhaglen Gofal y Cymalau: “Mae cyflwyno'r Rhaglen Gofal y Cymalau yn rhoi boddhad mawr i mi.  Rydw i’n mwynhau bod yn rhan o daith y claf a'i gefnogi i gyflawni ei amcanion”.

 

Beth sy'n digwydd ar ôl i'r cwrs ddod i ben?

Ar ddiwedd y rhaglen byddwch yn cael eich gwahodd i apwyntiad dilynol er mwyn trafod eich cynnydd, a’ch anghenion o ran ymarfer corff yn yr hirdymor. Yn ogystal â hynny, bydd adroddiad ynglŷn â'ch cynnydd a'ch canlyniadau'n cael ei anfon at yr unigolyn a wnaeth eich cyfeirio.

Mae'r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) hefyd ar gael ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful. Unwaith y byddwch wedi cwblhau Rhaglen Gofal y Cymalau, mae opsiwn gyda chi i ymuno â chynllun NERS os ydych yn dymuno, a bydd gyda chi’r opsiwn i ddefnyddio cyfleusterau eich canolfan hamdden leol am bris is.

 

Sut gallaf ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Raglen Gofal y Cymalau?

Os hoffech wybod mwy am Raglen Gofal y Cymalau, cysylltwch â chydlynwyr y rhaglen neu unrhyw un o'r tîm isod.

 

Manylion cyswllt Rhaglen Gofal y Cymalau

Carla Jackson – Cydlynydd Atgyfeirio Rhaglen Gofal y Cymalau ym Merthyr

Ffôn: 07709719745

E-bost: carla.jackson@merthyr.gov.uk

 

Luke Foxwell – Cydlynydd Atgyfeirio RhCT

Ffôn: 07384537292

E-bost: Luke.Foxwell@rctcbc.gov.uk

 

Stuart Mitchell – Cydlynydd Atgyfeirio Pen-y-bont ar Ogwr

Ffôn: 01656 678862

E-bost: stuart.mitchell@haloleisure.org.uk

 

Manylion cyswllt Iechyd Cyhoeddus Cymru CTM:

Rachel Reed (Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus Cymru)

E-bost: Rachel.Reed@wales.nhs.uk

 

Manylion cyswllt deietegydd CTM:

Jade Baxter (Deietegydd Iechyd Cyhoeddus)

E-bost: CTT_dietetics_public-health@wales.nhs.uk

 

Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni isod:

Taflen Rhaglen Gofal y Cymalau i gleifion (Cymraeg)

Poster Gwybodaeth am Raglen Gofal y Cymalau