Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Mamolaeth

Newidiadau Gwasanaeth ar gyfer COVID-19

Mae'r canllawiau ymweld diweddaraf ar gyfer ein holl wasanaethau, gan gynnwys gwasanaethau mamolaeth, i'w gweld yma .

Mae gwasanaethau mamolaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi bod yn gwneud paratoadau helaeth ynghylch Coronavirus yn ystod beichiogrwydd.

Sicrhewch fod gennym gynlluniau manwl ar waith i sicrhau bod y gofal a roddwn yn unol â'r canllawiau cyfredol a gyhoeddwyd gan y Coleg Brenhinol Obstetreg a Gynaecoleg a Choleg Brenhinol Bydwreigiaeth, a bod ein holl staff wedi'u hyfforddi'n llawn.

Byddwn yn cysylltu â menywod sydd wedi trefnu apwyntiadau ar gyfer clinigau cynenedigol, gan gynnwys apwyntiadau sgan, cyn bod disgwyl eu hapwyntiad clinig. Peidiwch â chyrraedd yn gynnar ar gyfer eich apwyntiadau a drefnwyd mewn clinigau. Ceisiwch gyrraedd yr amser a drefnwyd.

Cysylltir ag unrhyw ferched sydd wedi trefnu ymweliadau cartref ar gyfer apwyntiadau cynenedigol neu ôl-enedigol cyn eu hapwyntiadau, at ddibenion sgrinio, cyn i fydwraig ddod i'w gweld.

Rydym wedi sefydlu llinell ffôn ar gyfer unrhyw un nad yw'n gallu siarad â'u bydwraig gymunedol neu am ein cyngor y tu allan i oriau.

Gallwch gysylltu â ni ar 01443 443524 . Byddwch yn amyneddgar os bydd yn rhaid i chi aros yn ystod yr amgylchiadau eithriadol hyn. Byddwn yn ateb galwadau mor fuan â phosibl.

Ar gyfer menywod yn ardal Tywysoges Cymru, cysylltwch â 01656 752309 .

Dyma'r niferoedd ar gyfer ein timau cymunedol:

  • Pen Y Fro - 07855 522870
  • Bryn Hyfred - 07814 553187
  • Glan Y Mor - 07969 368490

Pryderon yn ymwneud â Beichiogrwydd

Parhewch i gysylltu â ni yn y ffordd arferol os oes gennych unrhyw bryderon yn ymwneud â'ch beichiogrwydd.

Pryderon sy'n Gysylltiedig â Coronafirws

I gael mwy o wybodaeth am coronafirws a beichiogrwydd, gweler y ddolen ganlynol.

Os credwch y gallai fod gennych Coronavirus, dylech archebu prawf cyn gynted â phosibl a hunan-ynysu gartref nes i chi gael y canlyniad. Am ragor o wybodaeth, gweler y ddolen ganlynol.

Os ydych chi'n meddwl y gallai fod gennych Coronavirus ond hefyd yn poeni am eich beichiogrwydd (er enghraifft, os ydych chi'n poeni am symudiadau eich babi), cysylltwch â ni fel arfer a dywedwch wrthym am eich pryderon Coronavirus.

 

Beth Rydym yn Ei Wneud

Gall ein gwasanaethau mamolaeth gynnig sawl opsiwn gwahanol i fenywod roi genedigaeth. Mae rhain yn:

  • Gartref, lle cewch eich cefnogi gan ein tîm arbenigol o fydwragedd cymunedol.
  • Yn yr Uned dan Arweiniad Bydwreigiaeth Sefyll Tirion (FMU) yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Yma byddwch chi'n gallu llafurio a rhoi genedigaeth mewn amgylchedd cartrefol a phrofi genedigaeth ddŵr gyda bydwragedd fel y gweithwyr proffesiynol arweiniol. Ni fydd unrhyw feddygon yn bresennol yn yr FMU, felly os bydd unrhyw gymhlethdodau yn annhebygol byddai angen eich trosglwyddo mewn ambiwlans i uned dan arweiniad meddyg. I gael mwy o wybodaeth am hyn, ewch i Newidiadau i'r Gwasanaethau Mamolaeth.
  • Yr Uned newydd ochr yn ochr â Bydwreigiaeth (AMU), a elwir yn Ganolfan Geni Tair Afon, yn Ysbyty'r Tywysog Charles. Mae hyn hefyd yn cynnig amgylchedd cartrefol gyda mynediad i ddau bwll geni. Bydwragedd fydd y prif weithwyr proffesiynol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Ni fydd unrhyw feddygon yn yr uned hon ond mae wedi'i leoli ochr yn ochr â'r uned dan arweiniad meddyg felly os oes gennych unrhyw gymhlethdodau gallwch gael eich trosglwyddo'n hawdd os oes angen.
  • Uned Obstetreg (OU) dan arweiniad ymgynghorwyr yn Ysbyty'r Tywysog Charles. Bydd gofal byd yn cael ei ddarparu gan fydwragedd yn ogystal â meddygon yn ein huned ddosbarthu ddiweddaraf sydd ag ystafelloedd newydd eu ffrwydro a phwll geni. Mae'r uned newyddenedigol hefyd wedi'i hehangu yn Ysbyty'r Tywysog Charles pe bai angen gofal arbennig ar eich babi ar ôl ei eni.
  • Yn yr uned obstetreg dan arweiniad ymgynghorwyr yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr, lle darperir gofal gan feddygon a bydwragedd.

Ar gyfer pwy mae?

Mae ein gwasanaeth mamolaeth yn darparu gofal i ferched sy'n feichiog neu sydd wedi rhoi genedigaeth yn ddiweddar. Rydym yn darparu gofal i fenywod, a'u babanod yn ystod beichiogrwydd, esgor a'r cyfnod ôl-enedigol.

A all unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall menywod hunangyfeirio at wasanaethau mamolaeth trwy gysylltu â'u meddygfa leol, a fydd yn hysbysu'r fydwraig gymunedol. Gall menywod hefyd gysylltu â'r ward esgor neu'r ganolfan eni os oes angen cymorth arnynt y tu allan i oriau, neu os nad ydynt wedi'u cofrestru gyda meddyg teulu lleol.

Oriau Agor
Mae wardiau llafur a chanolfannau genedigaeth ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.
Gofal bydwreigiaeth gymunedol yw 9:00 am i 5:00 pm bob dydd, gyda thîm o fydwragedd ar alwad am enedigaeth gartref.  

Beth i'w Ddisgwyl

Nod gofal mamolaeth yw sicrhau eich bod chi a'ch babi yn gwneud yn dda ac yn sylwi ar unrhyw broblemau cyn iddynt ddod yn ddifrifol.

Bydd y rhan fwyaf o'ch gofal yn digwydd yng nghlinig y bydwragedd, ym meddygfa eich meddyg teulu, neu gartref. Efallai y bydd rhai menywod yn derbyn gofal yn yr ysbyty gyda meddyg arbenigol o'r enw obstetregydd sy'n gofalu am fenywod beichiog.

Mae gan y mwyafrif o ferched beichiog rhwng saith a 10 apwyntiad cynenedigol, weithiau mwy os oes angen gofal a chefnogaeth ychwanegol arnynt. Os ydych chi'n gweithio, mae gennych hawl i amser i ffwrdd o'r gwaith i fynd i apwyntiadau cynenedigol.

Manylion cyswllt

Canolfan Geni Tirion
Ysbyty Brenhinol Morgannwg
01443443443
Ysbyty Tywysoges Cymru
01656 7527525
Ward Lafur
Ysbyty'r Tywysog Charles
01685 721721 Est 8890

Ymunwch â'r trosiad gyda Bump Talk Cwm Taf