Neidio i'r prif gynnwy

Therapi Iaith a Lleferydd i Blant

Gallwch gysylltu â'n hadran ar 01685 351300 neu 01656 754019 . Byddwn yn gofyn rhai cwestiynau i chi dros y ffôn er mwyn rhoi'r cyngor a'r gefnogaeth orau bosibl i chi.
Yn dibynnu ar anghenion eich plentyn, rydym yn cynnig apwyntiadau dros y ffôn, trwy fideo, neu wyneb yn wyneb.

Ein nod yw darparu gwasanaeth arbenigol o ansawdd uchel i blant ag anawsterau iaith, lleferydd, a chyfathrebu.

Rydym yn asesu ac yn trin unigolion ag ystod o anawsterau cyfathrebu. Gall therapyddion iaith a  lleferydd a chynorthwywyr weithio'n uniongyrchol gyda phlant, neu gallan nhw gefnogi rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill i helpu'ch plentyn.

Os ydych chi'n poeni am ddatblygiad iaith a lleferydd eich plentyn, gallai fod yn ddefnyddiol trafod hyn gyda'ch ymwelydd iechyd neu athro eich plentyn.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth?

Mae plant yn datblygu sgiliau cyfathrebu o'u genedigaeth. Mae sgiliau iaith, lleferydd a chyfathrebu yn datblygu ar wahanol adegau. Mae rhai yn datblygu'n gyflym, tra bod eraill yn cymryd mwy o amser.

Rydym yn gweithio gyda phlant gydag anawsterau wrth ddefnyddio synau lleferydd, oedi iaith, nam iaith penodol, nam ar eu clyw, taflod hollt, atal dweud, awtistiaeth / anawsterau rhyngweithio cymdeithasol, neu lais cryg.

Rydym hefyd yn gweithio gyda babanod sydd ag anawsterau bwydo a llyncu.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall. Mae system atgyfeirio agored gyda ni ar gyfer problemau cyfathrebu. Bydd angen i feddyg atgyfeirio cleifion ar gyfer anawsterau bwydo a llyncu.

Oriau Agor
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30 am i 4:30 pm

Beth i'w Ddisgwyl

Yn eich apwyntiad cychwynnol, bydd y therapydd yn trafod eich pryderon ac, yn dibynnu ar y rheswm dros atgyfeiriad eich plentyn, bydd y therapydd eisiau gwybod am wahanol agweddau ar ddatblygiad iaith a lleferydd eich plentyn. Bydd y therapydd yn gallu darganfod llawer o'r wybodaeth hon trwy chwarae gyda'ch plentyn, neu gall gynnal asesiad ar gyfer plant hŷn.

Ar ddiwedd yr apwyntiad, bydd y therapydd yn penderfynu a fyddai'ch plentyn yn elwa o gael cymorth i ddatblygu ei sgiliau, a bydd yn trafod y ffordd orau ymlaen i'ch plentyn gyda chi.

Cysylltwch â Ni

Therapi Iaith a Lleferydd i Blant
Parc Iechyd Keir Hardie
Ffordd Aberdâr
Merthyr Tudful
CF48 1BZ

Rhif Ffôn: 01685 351300 neu 01656 754019

Trydarwch Ni
@CTMUHBspeech

 

Heather Thomas

Rwy'n rheoli rhestrau aros ac yn goruchwylio'r tîm gweinyddol.

Heather Thomas
Cydlynydd

Lorraine Hughes

Rwy'n goruchwylio rhestrau aros / apwyntiadau.

Lorraine Hughes
Gweinyddwr Clinigol a Swyddog Cleifion Clerigol

Dolenni Defnyddiol

I can
I Can's Talking Point
RALLI campaign videos

Siarad Gyda Fi Llyfryn

BBC - Tiny Happy People

Dilynwch ni: