Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Therapi Iaith a Lleferydd i Oedolion

Newidiadau Gwasanaeth ar gyfer COVID-19
Gallwch barhau i gysylltu â'n hadran trwy neges lais. Byddwn yn cysylltu â chi wedi hynny ac yn gofyn rhai cwestiynau i chi i'n helpu i roi cyngor a chefnogaeth i chi dros y ffôn.
Rhif y gwasanaeth oedolion yw: 01443 443443 Est 72547 .
Rhifau'r gwasanaeth plant yw: 01685 351300/01656 754019 .
Rydym bellach yn gallu darparu cefnogaeth fanylach ac o bosibl ymgynghoriadau ar-lein. Os ydym ni wedi siarad â chi o'r blaen i roi cyngor, byddwn yn cysylltu â chi eto i drafod eich anghenion yn fwy manwl.
Yn anffodus, dim ond y plant gyda problemau brys ac sydd fwyaf agored i risg y gallwn ni eu gweld wyneb yn wyneb.

Ein nod yw darparu gwasanaeth arbenigol o ansawdd uchel i oedolion ag anawsterau cyfathrebu a llyncu caffaeledig.

Rydym yn asesu ac yn trin unigolion ag anhwylderau iaith a lleferydd, problemau llais a llyncu. Rydym yn gweithio'n agos gydag ystod o broffesiynau ac asiantaethau eraill.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth?

Mae therapyddion iaith a lleferydd yn gweithio gydag ystod eang o gleientiaid. Gall hyn gynnwys oedolion â phroblemau cyfathrebu a / neu lyncu yn dilyn salwch caffaeledig (strôc) neu salwch cynyddol (Clefyd Parkinson, Sglerosis Ymledol (MS), Dementia), cleifion sy'n derbyn gofal critigol neu ofal lliniarol, a chleifion gyda problemau gyda'u llais, canser y pen a'r gwddf, neu atal dweud.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth?

Gall - mae atgyfeiriadau yn agored ar gyfer problemau cyfathrebu. Mae angen i feddyg atgyfeirio cleifion ar gyfer problemau llyncu.

Oriau Agor
Yr oriau arferol yw rhwng 8:30 am a 5:00 pm, yn dibynnu ar y clinigau.

Beth i'w Ddisgwyl

Dylech ganiatáu oddeutu awr ar gyfer eich apwyntiad cyntaf. Bydd eich therapydd iaith a lleferydd yn asesu natur yr anhawster ac yn trafod y canfyddiadau, pryd y bydd triniaeth yn cychwyn (os yw'n briodol), neu pan fydd angen adolygiad.

Gellir cynnig triniaeth ar sail unigolyn neu grŵp.

Os yw therapi yn briodol, bydd fel arfer yn cael ei gynnig mewn bloc (tua 6-8 sesiwn). Ar ddiwedd cwrs o therapi, bydd penderfyniad ar y cyd yn cael ei wneud gyda chi ynghylch triniaeth bellach, adolygiadau neu eich rhyddhau o'r gwasanaeth.

Mae croeso i chi ddod â pherthynas neu ffrind gyda chi os dymunwch.

Cysylltwch â Ni

Claire L Jones

Rwy'n cydlynu'r gwairth gweinyddol ar gyfer y gwasanaeth.

Claire L Jones
Cynorthwyydd Personol i Bennaeth Therapi Iaith a Lleferydd

Vanessa Hayward

Rwy'n arwain y gwasanaethau oedolion a phlant.

Vanessa Hayward
Pennaeth Therapi Iaith a Lleferydd

Rhowch alwad i ni
a bydd un o'n staff yn hapus i'ch helpu chi
Ffôn: 01443 443443 Est. 72547
@cwmtaf_speech
Gwasanaethau OPD i oedolion - mae cleifion yn cael asesiad risg ar gyfer eu haddasrwydd ar gyfer apwyntiadau wyneb yn wyneb, sydd ar gael mewn rhai adeiladau.

Fideos Defnyddiol

Google YouTube

Google YouTube