Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Gyfer problemau gyda'r esgyrn, y cymalau a'r cyhyrau

Mae ffisiotherapi cyhyrysgerbydol yn ymwneud â thrin yr esgyrn, y cyhyrau, y cymalau, y ligamentau, y tendonau a’r nerfau.

Rydyn ni’n darparu asesiadau, diagnosis a thriniaeth i helpu i leddfu poen ac i helpu pobl i symud yn well.

Bydd hyn yn cael ei ddarparu mewn awyrgylch gofalgar a chyfeillgar gan ymarferydd medrus sy’n gweithio i safonau uchaf ymarfer proffesiynol ac yn defnyddio’r dystiolaeth a’r ymchwil ddiweddaraf.

I bwy mae’r gwasanaeth?

Mae’r gwasanaeth hwn ar gyfer oedolion a phlant sy’n hŷn na 10 oed gyda chyflyrau cyhyrysgerbydol.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall. Gall eich meddyg teulu eich atgyfeirio chi at y Gwasanaeth Ffisiotherapi Cyhyrysgerbydol. Fel arall, mae’n bosib y bydd ymgynghorydd, ymarferydd gwasanaeth brysbennu ac asesu cyhyrysgerbydol clinigol neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall yn eich atgyfeirio chi.

Amseroedd agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener

Beth i'w ddisgwyl

Mae’n bosib y byddwn ni’n cynnig triniaeth i chi fel unigolyn neu mewn grŵp.

Bydd aelod o’r Tîm Ffisiotherapi yn eich asesu chi ac yn cynnal asesiad manwl o’r cymal neu gyflwr dan sylw.

Gallai’r asesiad gynnwys edrych ar y symudiad a’r cryfder yn ogystal â chynnal profion penodol i ganfod y broblem.

Ar ôl eich asesiad, byddwch chi’n penderfynu pa driniaeth sydd fwyaf priodol ar gyfer eich cyflwr.

Byddwn ni’n cynnig apwyntiad dilynol i chi (os byddwn ni’n ystyried bod angen hwnnw) yn ogystal â rhaglen driniaeth i chi barhau â hi gartref.

Ffoniwch ein Canolfan Ffisiotherapi ar
01443 715012