Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch

Sefydlwyd Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Risg CTMUHB fel pwyllgor o’r Bwrdd Iechyd ar 3 Hydref 2016, yn dilyn penderfyniad y Bwrdd i uno’r Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch â’r Pwyllgor Risg Corfforaethol.

Pwrpas y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Risg yw rhoi sicrwydd i'r Bwrdd ar ddarparu iechyd a diogelwch yn y gweithle, yn ogystal â gofal diogel ac o ansawdd uchel i'r boblogaeth yr ydym yn ei gwasanaethu, gan gynnwys atal trwy iechyd y cyhoedd, gofal sylfaenol ac eilaidd. . Mae'r Pwyllgor yn croesawu gwerthoedd y Bwrdd Iechyd a'r amcanion a amlinellir yn ei Gynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP), sef:

  • Gweithio gyda chymunedau a phartneriaid i leihau anghydraddoldeb, hyrwyddo llesiant ac atal afiechyd.
  • Darparu gofal hygyrch o ansawdd uchel, wedi'i seilio ar dystiolaeth.
  • Sicrhau cynaliadwyedd ym mhopeth a wnawn, yn economaidd, yn amgylcheddol ac yn gymdeithasol.
  • Cyd-greu diwylliant dysgu a chynyddol gyda staff a phartneriaid.
Cadeirydd y Pwyllgor:

Jayne Sadgrove, Is-gadeirydd y Bwrdd Iechyd

Y Pwyllgor Aelodau Annibynnol:

James Hehir
Nicola Milligan
Dilys Jouvenat
Patsy Roseblade
Carolyn Donoghue (Is-gadeirydd)​​​​​​

Cyfarwyddwyr Arweiniol: 

Greg Dix, Cyfarwyddwr Nyrsio, Bydwreigiaeth a Phrofiad y Claf

Ysgrifenyddiaeth:

Emma Walters — Emma.Walters2@wales.nhs.uk neu 01443 744800.

Mae holl fanylion rôl y Pwyllgor yn y Cylch Gorchwyl.