Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis

Mae Gwasanaethau Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis (EIP) wedi'u cynllunio i ddarparu cefnogaeth ddwys i bobl ifanc 14-35 oed sy'n profi pwl cyntaf o seicosis.

Arwyddion Seicosis

Arwyddion Cynnar gall seicosis fod yn amwys a bydd yn amrywio o berson i berson. Mae rhai o'r arwyddion y gallai'r unigolyn neu'r rhai o'u cwmpas sylwi arnynt yn cynnwys:

 • Teimlo'n ddryslyd, yn bigog, yn bryderus, yn isel mewn hwyliau neu'n profi hwyliau ansad.
 • Teimlo'n amheus, yn llawn tensiwn neu dan fygythiad.
 • Problemau gyda chysgu neu newidiadau mewn archwaeth.
 • Yn ei chael hi'n anodd ymdopi â gwaith neu astudio.
 • Anhawster wrth fynd ati, neu golli diddordeb yn y pethau yr oeddent yn arfer eu mwynhau.
 • Bod yn llai abl i ganolbwyntio, gweithio pethau allan neu gofio pethau.
 • Clywed synau sibrwd, chwerthin a mwmian nad ydyn nhw'n eu hadnabod.

Gallai rhai o'r newidiadau hyn fod yn ymateb dros dro i ddigwyddiadau llawn straen fel anawsterau yn yr ysgol / coleg / gwaith, chwalu perthnasoedd, neu'r broses o newid rolau. I rai pobl, gallai defnyddio cyffuriau hamdden a / neu alcohol sbarduno'r anawsterau hyn.

Ond mae'n syniad da gwirio'r rhain cyn iddynt fynd yn rhy ofidus. Os yw pwl seicotig yn datblygu, gellir cychwyn unrhyw driniaeth sydd ei hangen yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach.

Arwyddion Diweddarach yn debygol o fod yn fwy amlwg a gallant beri gofid mawr. Er enghraifft:

 • Pethau sy'n ymddangos yn rhyfedd ac ymdeimlad o anesmwythyd wrth weld ffrindiau neu fynd allan; felly treulio mwy o amser ar eich pen eich hun.
 • Synnwyr bod eraill yn siarad amdanyn nhw neu'n eu gwylio, gan achosi paranoia.
 • Roedd meddyliau'n cymysgu, yn arafu neu'n cyflymu, neu'n ymyrryd â nhw.
 • Mae teimlo fel bod y corff wedi cael ei gymryd drosodd neu ei newid mewn rhyw ffordd.
 • Ffrindiau neu deulu yn sylwi ar newidiadau mewn ymddygiad fel ymddwyn yn rhyfedd, dehongli pethau mewn ffordd wahanol i bobl o'ch cwmpas, neu wneud sylwadau anarferol.
 • Clywed neu weld pethau sy'n ymddangos yn real iawn i chi ond nad oes unrhyw un arall yn sylwi.
 • Gan gredu bod negeseuon ac arwyddion arbennig wedi'u hanelu'n benodol at yr unigolyn.
Beth i'w Ddisgwyl

Mae'r gwasanaeth yn cynnwys tîm o weithwyr proffesiynol iechyd meddwl sy'n gweithio gydag unigolion a'u teuluoedd i ddeall eu profiadau personol, i gefnogi gwelliannau o ran lleihau symptomau, lles emosiynol; lleihau trallod, cynyddu hyder, ymdopi ac adnoddau cymdeithasol.

Mae'r broses adfer yn wahanol i bawb. Ein nod yw gweithio ochr yn ochr â phobl i hyrwyddo gwelliannau yn eu hiechyd meddwl ac ansawdd bywyd, er mwyn sicrhau eu bod yn gallu bwrw ymlaen â'u bywydau.

Atgyfeiriadau a Sut i Gysylltu â'r Tîm

Gellir derbyn atgyfeiriadau gan wasanaethau iechyd fel P-CAMHS, S-CAMHS, CMHT, CRHT, PCMHS, lleoliadau cleifion mewnol neu asiantaethau allanol fel meddygon teulu a'r Awdurdod Lleol.

Ar hyn o bryd cysylltir â'r gwasanaeth trwy'r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol lleol ar gyfer Gwasanaethau Oedolion neu dîm y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed yn Tonteg.

Gwasanaethau Oedolion (atgyfeiriadau ar gyfer y rhai 18-35 oed):
CAMHS (atgyfeiriadau ar gyfer y rhai 14-17 oed):

Mae'r Tîm ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm.

* Gall unigolion sy'n byw yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr gael gafael ar gymorth trwy Wasanaeth EIP UHB Bae Abertawe, y gellir cysylltu ag ef ar (01639) 862957.

Mae mwy o wybodaeth am Wasanaethau Ymyrraeth Gynnar yng Nghymru i'w gweld yn: http://www.psychosis.wales/wl/.