Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Nyrsys Arbenigol ar gyfer Clefyd Parkinson

Newidiadau Gwasanaeth ar gyfer COVID-19
Oherwydd amgylchiadau o amgylch COVID-19, mae'r ffordd yr ydym yn darparu gofal yn y Gwasanaeth Clefyd Parkinson Cymunedol wedi newid. Roeddem ni wedi cysylltu â'r holl gleifion sydd o dan ofal y gwasanaeth dros y ffôn fel rhan o Gynllun Galwadau Lles, a byddwn yn parhau i gysylltu â phobl. Os daeth i'r amlwg yn sgil y Cynllun Galwadau Lles bod angen barn arbenigol ar glaf, bydd Nyrs Glinigol Arbenigol ar gyfer Clefyd Parkinson yn cysylltu â’r claf hwnnw dros y ffôn, a bydd y nyrs wedyn yn anfon y claf ymlaen at yr asiantaeth neu adran iawn neu at y meddyg teulu, neu bydd yn cysylltu â’r ymgynghorydd neu feddyg am gyngor (bydd meddyg teulu’r claf yn cael gwybod am y canlyniad). 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau brys yn ymwneud â'r Gwasanaeth Clefyd Parkinson Cymunedol, cysylltwch â:
Ffôn: 01443 443092
E-bost: CTMParkinsonsNursingService@Wales.nhs.uk
Ar gyfer Gwasanaeth Parkinson Cymunedol Ysbyty Tywysoges Cymru, cysylltwch â: Louise Ebenezer, Nyrs Glinigol Arbenigol, ar 01656 752047 .

Mae'r Gwasanaeth Nyrsio Arbenigol ar gyfer Clefyd Parkinson yn wasanaeth asesu a gofal dilynol ar gyfer cleifion sydd wedi cael diagnosis o Glefyd Parkinson. Gall cleifion gael eu hatgyfeirio gan naill ai eu meddyg teulu, ymgynghorydd neu unrhyw weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall, fel ffisiotherapydd.

Mae'r gwasanaeth asesu a gofal dilynol hwn ar gyfer pobl sydd wedi cael diagnosis o un o'r canlynol:

  • Clefyd Parkinson Idiopathig
  • Parlys Uwchniwclear Cynyddol 
  • Atroffi Amlsystem 
  • Dirywiad Corticowaelodol
  • Dementia Cyrff Lewy
  • Categorïau eraill o Glefyd Parkinson

Gwasanaeth dan arweiniad nyrsys yw hwn, sy'n gweithio'n agos gyda meddygon teulu, meddygon ymgynghorol, ac aelodau eraill o'r tîm amlddisgyblaeth.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth?

Mae;r Gwasanaeth Nyrsio Arbenigol ar gyfer Clefyd Parkinson yn darparu gwasanaeth nyrsio arbenigol i bobl â Chlefyd Parkinson.

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i drigolion Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth?

Defnyddir y gwasanaeth hwn trwy atgyfeiriad yn unig ac mae pob atgyfeiriad yn cael ei asesu i sicrhau ei fod yn addas.

Oriau Agor
Dydd Llun - Dydd Gwener, 9am - 5pm

Beth i'w Ddisgwyl

Mae'r Gwasanaeth Nyrsio Arbenigol ar gyfer Clefyd Parkinson yn darparu:

  • Asesiad cynhwysfawr o angen gydag nyrs glinigol arbenigol.
  • Cyngor a chefnogaeth i gleifion, teuluoedd a gofalwyr.
  • Atgyfeiriadau, lle bo angen, at weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill a all eich helpu.
  • Cefnogaeth a hyfforddiant arbenigol i feddygfeydd teulu, staff cymunedol a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd eraill sy'n ymwneud â'ch gofal.

Cysylltwch â Ni

Gellir cysylltu â Gwasanaeth Arbenigol Nyrsys Clefyd Parkinson yn:

* Sylwch efallai y bydd angen i chi adael neges ar y system peiriant ateb. Bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gall. Sicrhewch eich bod yn gadael eich enw, rhif a rheswm dros ffonio.

Dylid atgyfeirio unrhyw argyfwng at eich meddyg teulu, gwasanaeth 'y tu allan i oriau' eich meddyg teulu, neu trwy ffonio 999 ar unwaith.

Dolenni Defnyddiol