Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Iechyd y bledren a'r coluddyn

 

Beth rydyn ni’n ei wneud

Gwasanaeth dan arweiniad nyrsys yw ein Gwasanaeth Iechyd y Coluddyn a’r Bledren sy’n darparu asesiadau, triniaeth, cyngor a chymorth i gleifion a’u teuluoedd gyda phroblemau rheoli eu coluddyn a’u pledren a rheoli llawer o agweddau ar ofal y coluddyn a’r bledren.

Mae’r gwasanaeth hwn wedi’i integreiddio â’r gwasanaethau gofal eilaidd yn yr ysbytai a’r meddygfeydd teulu yn y gymuned.

I bwy mae’r gwasanaeth?

Mae’r gwasanaeth hwn ar gyfer cleifion 18 oed neu hŷn sy’n preswylio yn Rhondda Cynon Taf ym Merthyr Tudful.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth?

Mae’r gwasanaeth hwn yn derbyn hunanatgyfeiriadau gan gleifion a’u teuluoedd (gyda chaniatâd y cleifion) a gan ddarparwyr gofal eilaidd a meddygfeydd teulu (naill ai gan feddygon neu nyrsys practis/nyrsys ardal).

Amseroedd agor
Dydd Llun i ddydd Gwener 8.30am – 4.30pm

Beth i'w ddisgwyl

Mae'r Gwasanaeth Ymataliaeth yn darparu:

  • Clinigau dan arweiniad nyrsys ar gyfer symptomau’r llwybr wrinol isaf a chathetreiddio wrinol
  • Ymweliadau â’r cartref
  • Sganiau o wrin gweddilliol ag uwchsain
  • Astudiaethau o lif
  • Cyngor ar atal
  • Asesiadau a ffitio dyfeisiau wrinol
  • Strategaethau ar gyfer rheoli symptomau ac ymdopi â nhw

Manylion cyswllt
Ardal Merthyr Tudful a Chwm Cynon: 01443 443752
Ardal Cwm Rhondda a Chwm Taf-Elái: 01443 443756
Archebu cynhyrchion tafladwy/llinell wybodaeth: 0800 093 2918
Gwasanaeth Presgripsiynu: 01443 208690