Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Maetheg a Deieteg

Fel Deietegwyr, rydyn ni’n weithwyr iechyd proffesiynol cymwysedig a rheoleiddiedig sy’n asesu ac yn trin problemau sy’n ymwneud â deieteg a maeth, ynghyd â rhoi diagnosis ohonynt, ar lefel unigol ac ar lefel iechyd cyhoeddus ehangach. Rydyn ni’n gwneud hyn er mwyn gwella iechyd gwael, atal iechyd gwael, a hybu iechyd da.

Rydyn ni’n defnyddio’r ymchwil wyddonol ddiweddaraf ar fwyd, iechyd ac afiechydon, sydd yna’n cael ei throi’n ganllawiau ymarferol er mwyn arwain at newidiadau addas i ffordd o fyw pobl a’r bwyd maen nhw’n ei fwyta.

I bwy mae’r gwasanaeth?

Rydyn ni’n gweithio gyda phobl iach a phobl sâl mewn amrywiaeth o gyd-destunau, gan gynnwys y canlynol: llawdriniaeth, gofal critigol, gastroenteroleg, gofal yr henoed, iechyd meddwl, anableddau dysgu, iechyd plant, lleoliadau yn y gymuned ac iechyd cyhoeddus.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae amrywiaeth o opsiynau o ran atgyfeirio at y gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu. Fodd bynnag, dim ond atgyfeiriadau gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill rydyn ni’n eu derbyn.

Amseroedd agor
8:30am – 4:30pm

Beth i'w ddisgwyl

Rydyn ni’n gweithio fel aelodau creiddiol o dimau amlddisgyblaethol er mwyn asesu a thrin cyflyrau clinigol cymhleth a rhoi diagnosis ohonyn nhw, trwy gynnig cyngor deietegol a chyngor ynghylch maeth. Gallai hyn gynnwys cyngor ynglŷn â diabetes, lleihau lipid, rheoli eich pwysau, diffyg maeth, diffyg gallu amsugno maeth, alergedd ac anoddefiad bwyd, methiant yr arennau ac anhwylderau ar y coluddyn.

Rydyn ni’n gweithio mewn nifer o leoliadau gofal iechyd, a hynny mewn cyd-destunau acíwt a chymunedol, ar y safleoedd canlynol:

  • Ysbyty Brenhinol Morgannwg (cleifion mewnol a chleifion allanol)
  • Ysbyty'r Tywysog Siarl (cleifion mewnol yn unig)
  • Ysbyty Cwm Cynon (cleifion mewnol a chleifion allanol)
  • Ysbyty Cwm Rhondda (cleifion Mewnol a chleifion allanol)
  • Ysbyty Dewi Sant (cleifion allanol yn unig)
  • Parc Iechyd Prifysgol Keir Hardie (cleifion allanol yn unig)
  • Y Bwthyn (gofal lliniarol)
  • Ysbyty George Thomas (iechyd meddwl pobl hŷn)

Yn dibynnu ar y gwasanaeth y gofynnir amdano, gallech chi gael eich trin fel claf mewnol, mewn sesiwn grŵp i gleifion allanol, mewn apwyntiad clinigol un wrth un neu dros y ffôn.

Ysbyty Cwm Cynon (Aberpennar)

01443 715026

Ysbyty'r Tywysog Siarl (Merthyr Tudful)

01685 728843

Ysbyty Brenhinol Morgannwg (Llantrisant)

01443 443660

Ysbyty Cwm Rhondda (Llwynypia)

01443 443443 Est 72622