Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Fferyllfeydd

Mae Fferyllwyr yn weithwyr iechyd proffesiynol â chymwysterau uchel. Gallan nhw roi cyngor a thriniaeth ar gyfer ystod o gyflyrau. Gall Fferyllwyr gynnig cyngor ynghylch moddion presgripsiwn a moddion dros-y-cownter hefyd. 

Gwnaeth Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 hi’n ofynnol i Fyrddau Iechyd Lleol lunio Asesiad o Anghenion Fferyllol ac mae’n ofynnol cyhoeddi’r Asesiad cyntaf erbyn 1 Hydref 2021.

Bwriad yr Asesiad yw gwella sut mae gwasanaethau fferyllol yng Nghymru yn cael eu cynllunio a’u darparu a nodi lle gallai fod angen am safleoedd contractwyr ychwanegol (contractwr fferyllol a chontractwr offer, lle mae angen i feddygon teulu bresgripsiynu rhagor a hefyd i ganfod lle mae contractwyr presennol yn diwallu anghenion fferyllol).

‘Mae’r Asesiad o Anghenion Fferyllol drafft yn cael ei gyhoeddi am ymgynghoriad 60 diwrnod rhwng Dydd Gwener 14 Mai a Dydd Gwener 13 Gorffennaf. Mae’r ddogfen hon wedi ei dosbarthu i gyrff cydnabyddedig yn rhan o Reoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) 2020, sy’n nodi’r wybodaeth y mae angen ei chynnwys yn yr asesiad a’r gofynion yn ei gylch.

Bydd yr Asesiad yn cael ei gyhoeddi erbyn 1 Hydref 2021 a bydd yn berthnasol am uchafswm o 5 mlynedd.

Ynghyd ag ystyried anghenion presennol, bydd y ddogfen hefyd yn ystyried y dyfodol. Bydd yn ystyried beth allai newid dros y pum mlynedd nesaf a p’un a fydd digon o fferyllfeydd ai peidio yn y mannau cywir sy’n darparu’r gwasanaethau sydd eu hangen ar bobl, er enghraifft, wrth i ragor o dai gael eu hadeiladu.

Mae eich barn yn bwysig i ni, felly darllenwch y ddogfen a chwblhewch yr arolwg.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y ddogfen neu'r arolwg, cysylltwch â CTM.PNAqueries@wales.nhs.uk gyda “PNA drafft” ym mhennyn y pwnc. ''

Mae pob fferyllfa gymunedol ar agor, er bod eu hamseroedd agor yn amrywio.  

Wrth ymweld â’ch fferyllfa leol, efallai y byddwch chi’n sylwi ar rai newidiadau i sut mae gwasanaethau’n rhedeg. Mae hyn oherwydd mesurau rheoli heintiau a chadw pellter cymdeithasol.   

Mae’n bosibl y bydd gwasanaethau a oedd fel arfer yn cael eu cynnig yn yr ystafell ymgynghori bellach yn cael eu cynnal dros y ffôn yn lle. Os oes angen ymgynghoriad arnoch chi, rydyn ni’n eich cynghori chi i ffonio’r fferyllfa ymlaen llaw, cyn ymweld. 

Peidiwch ag ymweld â’ch fferyllfa leol os oes gyda chi, neu unrhyw un sy’n byw gyda chi, symptomau o’r Coronafeirws. 

Helpwch eich fferyllfa i’ch helpu chi trwy gynllunio ymlaen llaw. Ceisiwch archebu presgripsiynau rheolaidd saith diwrnod cyn y bydd angen i chi eu casglu. 

Os na allwch chi gasglu eich presgripsiwn, mae llawer o fferyllfeydd yn cynnig gwasanaeth dosbarthu moddion, fel bod modd i chi dderbyn eich moddion os bydd angen cymorth arnoch chi. Cysylltwch â’ch fferyllfa leol am gyngor. 

Dod o hyd i'ch gwasanaeth GIG lleol

Fferyllfeydd - Eich Tîm Gofal Sylfaenol Lleol