Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Syrjeris Meddygon Teulu

Mae ein meddygon, ynghyd â’n staff gofal iechyd ac ein staff meddygfa, yn parhau i weithio’n galed i ddarparu gwasanaethau i gleifion mewn meddygfeydd. 

Mae cleifion yn cael eu cynghori bod syrjeris Meddygon Teulu ar agor, ond mae’r ffordd maen nhw’n darparu gwasanaethau wedi newid. Mae llawer o feddygfeydd wedi rhoi system ‘brysbennu’ ar waith, lle bydd cleifion yn cael eu hasesu dros y ffôn yn y lle cyntaf. Os bydd angen i glaf gael apwyntiad wyneb yn wyneb, yna bydd trefniadau pellach yn cael eu trefnu i ofalu am broblemau brys a difrifol. 
Os ydych chi’n teimlo’n dost, cysylltwch â’ch Meddyg Teulu dros y ffôn yn y lle cyntaf. Peidiwch â cherdded i mewn i’ch meddygfa os nad oes apwyntiad gyda chi. 

Mae staff mewn meddygfeydd yn defnyddio ffyrdd arloesol o ‘weld’ cleifion’ yn ystod y pandemig. Mae’r rhan fwyaf o feddygfeydd bellach yn gallu defnyddio technoleg ymgynghoriadau fideo ac e-Consult i gynnig ymgynghoriadau ar lein. Mae hyn yn golygu y gallwch chi siarad â meddyg o gysur eich cartref.  
 
Unwaith y bydd eich meddyg teulu, Nyrs Practis neu aelod arall o’ch tîm meddygol wedi cynnal ymgynghoriad ar-lein, mae’n bosibl y bydd gofyn i chi ddod i’r feddygfa os bydd angen eich gweld chi. Byddwch chi’n cael cyngor am sut i wneud hynny’n ddiogel. 
 
Mae rhagor o wybodaeth am apwyntiadau ar-lein ar gael yma 

Os oes plant dan 5 oed gyda chi sy’n disgwyl cael brechlyn rheolaidd, mae’n hollbwysig eich bod yn parhau i fynd i’r apwyntiadau yn eich meddygfa leol er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu hamddiffyn rhag afiechydon sy’n mynd o gwmpas. 
Bydd systemau ar waith ym mhob meddygfa er mwyn i blant dderbyn eu brechlynnau, a bydd rhieni yn derbyn gohebiaeth pan fydd yn amser i’w plant gael eu brechu.  
Bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol a rheoli heintiau ar waith, er mwyn sicrhau bod y feddygfa mor ddiogel â phosibl i chi ac i’ch plentyn. 
Peidiwch â mynd i apwyntiadau ar gyfer imiwneiddiadau rheolaidd os ydy’r plentyn neu unrhyw un yn y cartref yn hunan-ynysu oherwydd COVID-19. Dylech chi gysylltu â’ch meddyg teulu neu’ch Nyrs Practis a rhoi gwybod iddyn nhw os na allwch chi fynd i’ch apwyntiad. 

Os oes hawl gyda chi i gael eich brechu, bydd eich meddygfa yn cysylltu â chi i’ch gwahodd i’r feddygfa. Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol a rheoli heintiau ar waith er mwyn sicrhau bod y feddygfa mor ddiogel â phosibl i chi. Os oes unrhyw bryderon gyda chi am ymweld â’r feddygfa, cysylltwch â’ch meddygfa yn uniongyrchol. 

Oherwydd pandemig y Coronafeirws, cyngor Llywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2020 oedd y dylai’r Rhaglen Sgrinio Serfigol gael ei hoedi ac na ddylai anfon gwahoddiadau newydd a gohebiaeth i atgoffa pobl. 
Wrth i’r risg o heintio leihau y llynedd, cafodd y rhaglen ei hailgychwyn, a chafodd gwahoddiadau eu hanfon at unigolion cymwys. Os oes disgwyl i chi gael prawf sgrinio serfigol yn fuan, bydd eich meddygfa yn cysylltu â chi. Yn y cyfamser, cysylltwch â’ch meddyg teulu ar unwaith os oes unrhyw bryderon neu symptomau gyda chi, gan gynnwys: 

  • Gwaedu o’r wain ar ôl rhyw, rhwng mislifoedd, neu ar ôl y menopos; 
  • Arllwysiad o’r wain sydd ddim yn arferol i chi; 
  • Poenau parhaus yn y cefn neu’r bol, neu boen wrth gael rhyw. 

Dod o hyd i'ch gwasanaeth GIG lleol