Neidio i'r prif gynnwy

Cymdogion a Pherthnasau Bregus

Mae'n bwysig iawn cadw golwg ar gymdogion a pherthnasau hŷn, a'r rhai sydd â phroblemau gyda'r galon neu broblemau anadlu, yn ystod y Gaeaf. Dylech chi wneud yn siŵr:

  • Bod ganddyn nhw ddigon i'w fwyta a'i yfed
  • Bod ganddyn nhw sliperi diogel â gwaelod caled i’w hatal rhag cwympo
  • Bod eu cartref yn gynnes ond wedi'i awyru'n dda
  • Bod ganddyn nhw ddigon o unrhyw feddyginiaeth reolaidd
  • Bod digon o feddyginiaeth ar gael yn eu cabinet meddyginiaeth
  • Bod unrhyw fân afiechydon yn cael eu trin yn gynnar gan Fferyllydd neu feddyg teulu lleol
  • Bod unrhyw symptomau Coronafeirws yn cael eu dal yn gynnar – dylech chi ffonio 111 os ydyn nhw'n ei chael hi'n anodd rheoli eu symptomau
Arhoswch Gartref Os ydych chi'n Anhwylus

Pan fyddwch yn sâl, mae'n bwysig osgoi dod i gysylltiad ag unigolion agored i niwed tra bod gennych symptomau. Peidiwch ag ymweld ag unrhyw un o'n safleoedd ysbytai wrth ddioddef symptomau, neu os ydych chi'n dioddef o salwch a dolur rhydd, peidiwch â phrydlesu ymweld â'n hysbytai, dychwelyd i'r gwaith neu'r ysgol nes eich bod 48 awr yn glir o'r symptomau.

Os oes angen sylw meddygol arnoch, ffoniwch ymlaen at eich meddyg teulu neu fferyllfa i roi gwybod am eich symptomau, neu gallwch wirio'ch symptomau gan ddefnyddio Gwiriwr Symptomau GIG Cymru 111.

Os credwch fod gennych y ffliw a'ch bod yn feichiog neu os oes gennych gyflwr iechyd tymor hir neu os ydych yn 65 oed neu'n hŷn, neu os mai'ch plentyn sy'n sâl, ffoniwch eich meddygfa a'u cynghori am eich symptomau cyn gynted â phosibl, gan bod risg uwch o gymhlethdodau a gallant ragnodi meddyginiaethau gwrthfeirysol i helpu. Dylech hefyd ofyn am gyngor meddygol os yw'ch symptomau'n gwaethygu neu heb ddechrau gwella ar ôl wythnos.

Dilynwch ni: