Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Plant Arbenigol a Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (S-CAMHS)

Ein nod yw helpu plant a phobl ifanc pan fyddant yn cael trafferth ag anawsterau iechyd meddwl.

Rydym yn darparu cefnogaeth i blant a phobl ifanc a'u teuluoedd mewn nifer o ffyrdd gan gynnwys therapïau siarad fel therapi ymddygiad gwybyddol, therapïau grŵp, therapi teuluol ac weithiau gan meddyginiaethau rhagnodi.

Rydym yn delio â llawer o broblemau, gan gynnwys symptomau iselder, pryder, anhwylderau bwyta, OCD, seicosis a phroblemau cyffuriau ac alcohol.

Mae ein CRISIS delio gwasanaeth cyswllt â phroblemau iechyd meddwl brys.

Mae ein gwasanaeth S-CAMHS hefyd yn cynnwys ein Therapi Dwys y Gymuned Tîm (CIT), mae ein Tîm Pwl Cyntaf Seicosis (FEP) a'n Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Pobl Ifanc (YPDAS)

I bwy mae’r gwasanaeth?

Mae pob plentyn a pherson ifanc (hyd at 18 oed) a'u teuluoedd sy'n byw yn ardal Cwm Taf sydd â phroblemau fel y rhai a restrir uchod.

Mae plant a phobl ifanc ag anawsterau iechyd meddwl sy'n llai difrifol yn cael eu gweld yn ein Plant Cynradd a Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (P-CAMHS)

Mae gwasanaethau ar wahân yn ardal Cwm Taf ar gyfer plant ag anawsterau deallusol (Tîm Anabledd Deallusol Cwm Taf) a phroblemau niwroddatblygiadol fel ADHD, Anhwylderau Sbectrwm Awtistig a Syndrom Tourette (gwasanaeth niwroddatblygiadol Cwm Taf).

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn cyfeiriadau gan feddygon teulu, y Gwasanaethau Plant, Pediatreg a seicoleg addysgol. Mae ein tîm ARGYFWNG hefyd yn derbyn cyfeiriadau o tu allan i oriau meddygon teulu, A & E a phediatreg.

Amseroedd agor
9 y bore - 5pm o ddydd Llun - Gwener (Tîm Argyfwng yn gweithredu 9:00-9:30 Llun - Gwener)

Beth i'w ddisgwyl

Rydym yn gweithredu trwy gyfrwng y model Dewis a Dull Partneriaeth
Mae hyn yn golygu y bydd yn "CHOICE" penodiad yn cael ei gynnig yn y lle cyntaf a all fod yn 1 neu 2 gyfarfod i ymdrin â phryderon a thrafod a chytuno ar ddewisiadau therapiwtig.

yna efallai y penodiadau pellach yn cael ei gynnig yn dibynnu ar anghenion y plentyn neu'r person ifanc a'i deulu ac yn cynnwys unrhyw un o'r triniaethau a ddisgrifir uchod.

Rydym yn anelu at weld holl atgyfeiriadau brys o fewn 48 awr a holl atgyfeiriadau arferol o fewn 28 diwrnod.

Cysylltwch â ni

Clinig Teulu Tonteg Plant a
Heol yr Eglwys,
Ton-teg,
Pontypridd,
CF38 1HE

01443 443008 neu 01443 443016

Cysylltiadau defnyddiol
  • Cliciwch yma os hoffech i helpu gydag ymchwil seiciatreg plant - https://cymraeg.ncmh.info/
  • Child Line, Mae gwasanaeth cymorth dros y ffôn cyfrinachol am ddim i blant a phobl ifanc, Ffôn: 0800 1111
  • Minds Young, Mae gwybodaeth am les emosiynol ac iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc
  • Samariaid, Mae gwasanaeth cefnogi dros y ffôn am ddim a chyfrinachol, Ffôn: 116 123