Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Adrannau Brys a mynediad at wasanaethau iechyd

Newidiadau i wasanaethau oherwydd COVID-19

Oherwydd pandemig y Coronafeirws, mae'r ffordd mae ein Hadrannau Argyfwng a'n Hunedau Asesu Meddygol yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg ac yn Ysbyty Tywysoges Cymru, yn ogystal ag yn yr Uned Penderfyniadau Clinigol yn Ysbyty'r Tywysog Siarl, wedi newid.

Mae holl dimau BIP Cwm Taf Morgannwg wedi bod yn gweithio'n galed i gadw cleifion a'r staff mor ddiogel â phosib. Mae'r timau yn yr Adrannau Argyfwng ar draws ein safleoedd wedi neilltuo mannau gwahanol i gleifion COVID-19 a chleifion eraill er mwyn sicrhau diogelwch y rheiny sy'n cael gofal ac sy'n gweithio yn y mannau hyn.

Bydd pob claf yn gorfod mynd i brif dderbynfa'r Adran Argyfwng o hyd, lle byddan nhw'n cael adnodd sgrinio i weld p'un a oes COVID-19 gyda nhw ai peidio. Yna, bydd gofyn i gleifion sy'n dod i'r Adrannau Argyfwng aros mewn ciw gan gadw pellter cymdeithasol er mwyn atal y feirws rhag lledaenu.

 

Mae gan Cwm Taf Morgannwg UHB dair adran Damweiniau ac Achosion Brys. Ysbyty'r Tywysog SiarlYsbyty Tywysoges Cymru a Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Er bod hwn yn wasanaeth hanfodol i'n cymunedau, dim ond ar gyfer Damwain neu Argyfwng difrifol y dylid defnyddio adrannau brys, ac nid ar gyfer unrhyw gyflyrau, anhwylderau neu afiechydon eraill y gellir eu trin gan weithwyr proffesiynol a gwasanaethau gofal iechyd eraill.

Mae gennym lawer o wasanaethau iechyd eraill y gallwch eu cyrchu i helpu gyda'ch cyflwr iechyd, megis: 

  • Unedau Mân Anafiadau yn Ysbyty Cwm Cynon a Ysbyty Cwm Rhondda. Yma maen nhw'n trin llawer o fân gyflyrau fel ysigiadau, brathiadau, pori, cyfleusterau pelydr-x a llawer mwy. Cliciwch ar y dolenni i gael mwy o fanylion.
  • Eich tîm lleol - Gwasanaethau yn eich ardal chi.

Os ydych chi'n ansicr o ba wasanaeth iechyd mae angen i chi helpu gyda'ch ymweliad cyflwr dewiswell

Rydym yn deall y gall rhai o'r gwasanaethau hyn fod yn wahanol yn ystod COVID19, ond ceisiwch gyrchu'r gwasanaeth iechyd cywir ar gyfer eich anghenion. Mae'n hanfodol ein bod yn bell cymdeithasol i gadw ein staff a'r cyhoedd yn ddiogel a pheidio â gorlethu ein hadrannau Damweiniau ac Achosion Brys. 

PWYSIG - Dim ond un person fydd yn cael ei ganiatáu yn ein hadrannau brys, hwn fydd y person sy'n sâl. Oni bai bod y claf yn blentyn, yn rhywun ag anawsterau cyfathrebu neu rywun sy'n agored i niwed, yna caniateir i un person arall ddod gydag ef. 

Google YouTube