Neidio i'r prif gynnwy

Ein gwasanaeth

WISE.png

Mae WISE yn dilyn dull meddygaeth ffordd o fyw sy’n seiliedig ar dystiolaeth, lle mae grymuso cleifion yn sail i’r gwasanaeth ac yn cefnogi newid ymddygiad trwy dechnegau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i wella lles meddyliol a chorfforol.

Trwy raglen addysg barhaus, nod WISE yw galluogi cleifion sy’n cael eu hatgyfeirio i ddeall yn well achosion sylfaenol eu cyflyrau meddygol presennol a dewis ymddygiadau ffordd o fyw sy'n gwella’u hiechyd hirdymor, yn ogystal â sicrhau ansawdd bywyd gwell gyda llai o faich symptomau.

Cofrestrwch ar gyfer Gwasanaeth WISE


I ddechrau, bydd Tîm WISE yn gallu cefnogi cleifion gyda’r canlynol:

  • Poen Cronig
  • Syndrom Coluddyn Llidus (IBS)
  • Lles Emosiynol - straen, pryder, PTSD
  • Cardioleg - Pwysedd gwaed uchel
  • Anadlol
  • Cyflyrau iechyd cronig

Gall cleifion gael eu hatgyfeirio gan eu Hymgynghorydd, eu practis meddyg teulu, gweithwyr iechyd proffesiynol, hunan-atgyfeirio, neu gysylltydd cymdeithasol. Bydd y gwasanaeth hefyd yn cynyddu'r cyfle i gyflyrau eraill dros y misoedd nesaf i gynnig y cymorth atal a lles allweddol hwn.

Cofrestrwch ar gyfer Gwasanaeth WISE

Hyfforddwyr Lles

Mae gwasanaeth WISE yn cael ei ddarparu drwy Hyfforddwyr Lles sydd wedi’u hyfforddi’n drwyadl a’i gefnogi gan dîm gwirfoddolwyr y Bwrdd Iechyd, sy’n allweddol i weithredu a datblygu cymorth rhwng cymheiriaid. Cefnogir y gwasanaeth gan Gydlynydd Lles Cymunedol a thri meddyg meddygaeth ffordd o fyw.

Offer Iechyd Digidol

Bydd cleifion sy’n cael eu hatgyfeirio at WISE yn cael mynediad personol wedi’i deilwra at amrywiol raglenni presgripsiynu cymdeithasol gofal iechyd digidol a llyfrgelloedd iechyd digidol. Mae'r rhaglenni meddalwedd hyn yn helpu tîm WISE i gael gwell dealltwriaeth o'r cleifion a atgyfeiriwyd a'u canlyniadau mewn ffordd unigryw.

Partneriaethau Trydydd Sector

Bydd WISE yn ymgysylltu â’r gymuned trwy sefydliadau trydydd sector a busnesau lleol dethol i gyflwyno amrywiaeth o weithdai sy’n canolbwyntio ar y claf i annog cleifion i fabwysiadu ffordd iachach o fyw.