Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed

Tîm o weithwyr proffesiynol yw’r Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (neu CAMHS yn fyr) gyda gwahanol gefndiroedd, sgiliau a hyfforddiant sy’n berthnasol i iechyd meddwl a lles emosiynol plant a phobl ifanc.

Maen nhw’n darparu cymorth i blant a phobl ifanc a’u teuluoedd mewn sawl ffordd gan gynnwys therapïau siarad fel therapi gwybyddol ymddygiadol, therapïau grŵp a therapi teulu.

I bwy mae’r gwasanaeth?

Plant a phobl ifanc (hyd at 18 oed) a'u teuluoedd.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall amrywiaeth o weithwyr proffesiynol atgyfeirio at CAMHS, gan gynnwys meddygon teulu, gwasanaethau plant ac adrannau paediatreg.

Amseroedd agor
Rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio’r Tîm Argyfwng)

Beth i'w ddisgwyl

Bydd y gwasanaethau i gleifion yn dibynnu ar anghenion unigolion yn dilyn asesiad.

Yn dibynnu ar anghenion y claf, mae’n bosib i feddygon teulu, ysgolion, gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr ieuenctid, asiantau gwirfoddol, cwnsleriaid, seicolegwyr, seiciatryddion, seicotherapyddion a gweithwyr cymdeithasol ddarparu cymorth a gwasanaethau yn y gymuned.

Os bydd angen y lefel uchaf o gymorth ar gleifion, byddan nhw’n cael gofal i gleifion mewnol yn Nhŷ Llidiard, sef uned iechyd meddwl i bobl ifanc yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cysylltwch â ni
Ty Llidiard - 01656 674951 | Ysbyty Tonteg - 01443 443008

Plant Arbenigol a Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (S-CAMHS)