Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn

Yr her fwyaf sy’n ein hwynebu ni y gaeaf hwn, wrth gwrs, yw pandemig y Coronafeirws (COVID-19). Nid yn unig mae’r feirws hwn yn gallu lladd pobl, ond mae’n peri straen mawr i’n gwasanaethau iechyd.

Beth sydd ei angen gennych chi:

Cadwch Gymru (a’ch hunain) yn ddiogel:

  • Dilynwch y rheol i gadw pellter cymdeithasol ar bob adeg
  • Golchwch eich dwylo yn rheolaidd
  • os ydych chi'n cwrdd ag un cartref arall, arhoswch yn yr awyr agored ac arhoswch yn lleol
  • Gweithiwch gartref os gallwch chi

Os oes unrhyw rai o brif symptomau’r Coronafeirws gyda chi (tymheredd uchel, peswch newydd a pharhaus neu golli eich synnwyr blasu neu arogli), ewch i gael prawf cyn gynted â phosib ac arhoswch gartref nes i chi gael y canlyniad. Mae rhestr o’r canolfannau profi i’w gweld yma.

Yn olaf, darllenwch y cyngor a’r canllawiau diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws yma.

Mae’r ffliw yn cylchredeg bob blwyddyn, fel arfer yn y gaeaf, ac mae’n afiechyd heintus iawn gyda symptomau sy’n ymddangos yn gyflym iawn. Mae annwyd yn llawer llai difrifol, ac fel arfer mae’n dechrau gyda thrwyn llawn neu drwyn sy’n rhedeg a gwddw tost. Mae achos gwael o’r ffliw yn gallu bod yn llawer gwaeth nag annwyd gwael, ac mae’n gallu gwneud i bobl iach deimlo’n dost hyd yn oed.

Twymyn, iasau oer, pen tost, poenau ysgafn yn y cyhyrau a’r cymalau a blinder llethol yw symptomau mwyaf cyffredin y ffliw. Gan fwyaf, mae’r symptomau yn weddol ysgafn, ond maen nhw’n gallu bod yn ddifrifol.

Mae ffliw yn cael ei achosi gan firws sy’n gallu lledaenu’n gyflym: gall unrhyw un ddal y firws a’i roi i rywun sydd mewn mwy o berygl o fynd yn dost iawn. Oherwydd bod ffliw yn cael ei achosi gan firws yn hytrach na bacteria, fydd moddion gwrthfiotig ddim yn ei drin.

Beth sydd ei angen gennych chi: Mae brechu’n ddiogel, a dyna’r ffordd orau o wneud yn siŵr eich bod chi ddim yn dal nac yn lledaenu’r ffliw. Bydd cael brechiad nawr yn eich diogelu chi dros fisoedd y gaeaf.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r ffliw, ewch cyswllt.

Mae sawl enw gan y norofeirws, fel salwch y gaeaf, y byg chwydu neu hyd yn oed y dolur rhydd a chwydu. Ond beth bynnag yw ei enw, er nad yw’n ddifrifol fel arfer, mae’n salwch amhleserus sy’n gallu creu problemau difrifol i’n hysbytai bob blwyddyn.

Dyma’r byg stumog mwyaf cyffredin yn y DU ac mae’n effeithio ar bobl o bob oedran. Does dim modd penodol o’i wella, felly os byddwch chi’n gadael iddo barhau’n naturiol, dylai gymryd dim mwy na chwpl o ddiwrnodau. Fel arfer, bydd y cyfnod heintus yn para rhwng 12 a 48 awr.

Beth sydd ei angen gennych chi: Os ydych chi’n bwriadu ymweld ag un o’n hysbytai, peidiwch â dod os ydych chi wedi cael y dolur rhydd neu wedi bod yn chwydu yn y 72 awr ddiwethaf. Byddwch chi’n rhoi pobl eraill sy’n fwy bregus na chi, yn ogystal â’r staff, dan risg.

Am fwy o wybodaeth am y norofeirws, ewch cyswllt.

Erbyn hyn, mae un rhif hawdd i’w gofio ar gyfer Galw Iechyd Cymru a’r Gwasanaeth Tu Allan i Oriau, sef 111. Mae’r rhif ffôn newydd sbon hwn, ar gyfer achosion gofal iechyd sydd ddim yn argyfwng, ar gael yn ardaloedd Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-bont ar Ogwr.

Gallwch ffonio 111 os bydd angen un o’r canlynol arnoch:

  • Gofal brys
  • Gwasanaethau meddygon teulu tu allan i oriau
  • Cyngor
  • Gwybodaeth iechyd
    Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys gwiriwr symptomau ar-lein, cliciwch yma.

Mae tair adran ddamweiniau ac achosion brys gyda BIP Cwm Taf Morgannwg: Ysbyty'r Tywysog Siarl,Ysbyty Tywysoges Cymru a Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Er bod hwn yn wasanaeth hanfodol i’n cymunedau, dylech chi ddefnyddio’r adrannau damweiniau ac achosion brys ar gyfer damweiniau difrifol neu argyfwng yn unig, nid ar gyfer unrhyw gyflyrau, anhwylderau neu afiechydon eraill y mae modd i weithwyr proffesiynol a gwasanaethau gofal iechyd eraill eu trin.

Mae pobl gyda mân anafiadau, fel crafiadau, brathiadau, ysigiadau a thoresgyrn, yn gallu mynd i’r Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Cwm Rhondda ac yn Ysbyty Cwm Cynon. Gall cleifion sy’n mynd i’r unedau gael gofal ar gyfer y mathau hyn o anafiadau a byddan nhw’n aml yn cael eu trin yn gyflymach na phe baen nhw’n mynd i’r Uned Damweiniau ac Achosion Brys. Ar gyfartaledd, mae pobl yn aros am awr i gael apwyntiad.

Yr Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Cwm Cynon: gellir cysylltu â nhw trwy 01443 715200. Mae’r Uned ar agor rhwng 9am a 4.30pm (Dydd Llun i Ddydd Gwener). Mae’r Uned ar gau ar y penwythnos ac ar Wyliau’r Banc.
Cyfeiriad: Heol Newydd, Aberpennar CF45 4DG

Yr Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Cwm Rhondda: ar agor rhwng 9am a 4.30pm (Dydd Llun i Ddydd Gwener) ac eithrio Gwyliau’r Banc. Sylwch fod angen trefnu apwyntiad i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn trwy ffonio 01443 444 075.

I ddefnyddio gwasanaethau meddygon teulu yn ystod oriau’r swyddfa, cysylltwch â’ch meddygfa yn uniongyrchol. I gysylltu â’r Gwasanaethau Meddyg Teulu Tu Allan i Oriau gyda phroblem feddygol ddifrifol, ffoniwch 08456 010 110.

Os ydych chi’n cael triniaeth ddeintyddol reolaidd, cysylltwch â’ch deintydd yn uniongyrchol. Os oes angen deintydd arnoch tu allan i oriau, ffoniwch: 0300 123 5060.