Neidio i'r prif gynnwy

Hygyrchedd

 

Mae hygyrchedd y wefan hon yn cael ei lywio gan safonau’r llywodraeth ac mae Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys ar y We yn cael eu derbyn yn eang fel y safon ryngwladol ar gyfer hygyrchedd ar y we.

Er ein bod yn ceisio gwneud y wefan yn hygyrch i bob defnyddiwr a sicrhau lefel gydymffurfiaeth ‘AA’, rydyn ni’n gweithio’n barhaus gyda’n rhanddeiliaid i sicrhau ein bod yn cyrraedd lefel gydymffurfiaeth ‘A’ o leiaf.

Os byddwch chi’n cael unrhyw drafferth gyda’r wefan hon o safbwynt hygyrchedd, neu os oes unrhyw sylw gyda chi, cysylltwch â ni.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi ymrwymo i sicrhau bod ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i https://bipctm.gig.cymru/

Statws cydymffurfio

Nid yw'r wefan hon yn cydymffurfio â WCAG 2.1 AA. Rhestrir y diffyg cydymffurfio isod.

Cynnwys anhygyrch

Mae'r cynnwys a restrir isod yn anhygyrch ac felly nid yw'n cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd am y rhesymau canlynol:

Gwyddom nad yw rhai elfennau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch. Er enghraifft:

 • ni fydd rhywfaint o destun yn ail-lifo mewn un golofn pan fyddwch chi’n newid maint y ffenestr bori
 • gallwch chi ddim addasu uchder llinell neu fylchau rhai testunau
 • mae llawer o ddogfennau ar ffurf PDF ac mae angen hygyrchedd trydydd parti
 • efallai na fydd gan elfennau sain/fideo gapsiynau, trawsgrifiadau, iaith arwyddion na disgrifiadau sain
 • nid yw rhai tudalennau ac atodiadau dogfen wedi'u hysgrifennu'n glir
 • nid oes gan rai tablau benawdau rhes
 • gall fod cyferbyniad lliw gwael ar rai tudalennau
 • nid yw rhai elfennau pennawd yn gyson
 • nid oes gan rai delweddau unrhyw destun amgen
 • nid yw rhai botymau wedi'u nodi’n gywir
 • nid yw rhai negeseuon gwall wedi'u cysylltu'n glir â rheolyddion ffurflen
 • nid oes modd rhoi gosodiadau personol ar gyfer lliwiau, ffontiau ac ati ar rywfaint o'r dyluniad
 • mae rhannau sy'n anodd neu'n amhosibl eu deall neu eu defnyddio gyda darllenydd sgrin
 • mae rhannau sy'n anodd neu'n amhosibl eu cyrraedd neu eu defnyddio heb lygoden neu drwy gyffwrdd â'r sgrin
 • efallai na fydd peth o'r testun wedi'i ysgrifennu mewn Saesneg clir
 • efallai na fydd rhai teitlau tudalennau a labeli ffurflenni yn unigryw
 • nid yw peth o'r testun cyswllt yn disgrifio ei ddiben

 1. Mae rhai dewislenni, a rhannau o rai tudalennau, wedi’u marcio mewn ffordd a allai eu gwneud yn ddryslyd wrth gael atynt trwy Dechnolegau Cynorthwyol.  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 4.1.2 y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG) 2.1, Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A)
 2. Nid oes gan rywfaint o destun ddigon o gyferbynnedd â’i gefndir. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 1.4.3 WCAG 2.1, Cyferbynnedd (Lleiafswm) (Lefel AA)
 3. Nid yw penawdau ar rai tudalennau mewn trefn nythu resymegol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 1.3.1 WCAG 2.1, Gwybodaeth a Pherthnasoedd (Lefel A)
 4. Ni ellir defnyddio rhai rhannau o rai tudalennau yn llawn gyda’r bysellfwrdd. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.1.1 WCAG 2.1, Bysellfwrdd (Lefel A)
 5. Mae gan rai elfennau drefn afresymegol o ran ffocws.  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.4.3 WCAG 2.1, Trefn Ffocws Lefel A

 1. Mae rhai tudalennau yn cynnwys testun sydd â lliwiau gwrthgyferbyniol gwael
 2. Mae rhai tudalennau yn cynnwys penawdau nad ydynt wedi’u trefnu mewn modd rhesymegol
 3. Nid oes modd defnyddio rhai tudalennau’n llawn gyda’r bysellfwrdd
 4. Nid yw rhai tudalennau wedi’u trefnu mewn modd rhesymegol o ran ffocws

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (a chymwysiadau symudol) (Rhif 2) 2018. Os na fyddwch chi’n fodlon ar y ffordd rydyn ni’n ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Offer a Swyddogaethau Hygyrchedd

Adobe - ‘Read Out Loud’ 

Mae teclyn ‘darllen yn uchel’ yn rhan o fersiynau newydd o Adobe Reader (fersiwn 7 ac yn uwch). Gallwch ddefnyddio’r teclyn hwn ar gyfer dogfennau PDF trwy ddilyn 3 cham byr: 

• Agorwch ddogfen PDF a cliciwch ar “View” 

• Dewiswch “Read Out Loud” 

• Rhowch “Read Out Loud” ar waith 

Dyma rai o’r llwybrau byr sy’n cael eu defnyddio yn aml: 

• Shift + Ctrl + Y: Rhowch “Read Out Loud” ar waith 

• Shift + Ctrl + V: Darllen y dudalen bresennol 

• Shift + Ctrl + B: Darllen hyd at ddiwedd y ddogfen 

• Shift + Ctrl + C: Oedi’r darllen/parhau â’r darllen 

• Shift + Ctrl + E: Stopio 

  

Newid maint y testun 

• Internet Explorer: Cliciwch ar “View” yn y ddewislen ar frig y porwr > cliciwch ar “Select Text Size” neu “Zoom” 

• Firefox: Cliciwch ar “View” yn y ddewislen ar frig y porwr > Cliciwch ar “Text Size” neu “Zoom” Fel arall, gallwch ddal y botwm “Ctrl” ar eich bysellfwrdd a gwasgu’r botwm (+) ar yr un pryd i wneud y testun yn fwy. I wneud y testun yn llai, daliwch y botwm “Ctrl”, a gwasgwch y botwm (-) 

• Nodwch y gallai’r gosodiadau uchod newid, yn ddibynnol ar ba fersiwn o’r porwr rydych yn ei ddefnyddio. 

  

Lawrlwytho ffeiliau 

Mae’n bosib y bydd rhaid i chi lawrlwytho’r darllenwyr canlynol er mwyn agor dogfennau mewn fformatiau gwahanol ar y wefan hon. Gallwch lawrlwytho’r rhain yn rhad ac am ddim o’r gwefannau allanol perthnasol isod: 

•  Lawrlwytho Adobe Acrobat Reader 

•  Lawrlwytho Adobe Flash Player 

Dilynwch ni: