Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Newidiadau i drefniadau ymweld mewn ysbytai ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg

Oherwydd y nifer gynyddol o gleifion sydd wedi cael canlyniad positif am COVID-19, a hynny yn ein hysbytai ac yn ein cymunedau, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cymryd y penderfyniad anodd i gyfyngu ymhellach ar ymweliadau yn ein hysbytai.

Er lles diogelwch ein cleifion a’n staff, o 00:01 Ddydd Gwener 10 Medi, gofynnwn i aelodau o’r cyhoedd beidio ymweld ag unrhyw un o’n hysbytai, heblaw o dan yr amgylchiadau canlynol:

  • Mae’r claf yn derbyn gofal diwedd oes (bydd angen cytuno ar y trefniadau ymweld gyda Gwasanaethau Cleifion Mewnol ar gyfer Gofal Lliniarol Arbenigol);
  • Un partner neu berson cefnogol sy’n cefnogi menyw unwaith ei bod wedi dechrau rhoi genedigaeth, ac yn y cyfnod yn syth ar ôl rhoi genedigaeth cyn i’r fam fynd adref neu cyn iddi gael ei symud i’r ardal ôl-enedigol. Fydd dim modd ymweld â’r wardiau cyn-geni na’r wardiau ôl-enedigol.
  • Bydd ymweliadau un partner mewn apwyntiadau ar gyfer sganiau uwchsain yn cael eu cyfyngu i’r apwyntiad 12 wythnos (y sgan dyddio) a’r apwyntiad 20 wythnos (sgan anomaledd), ac i rai sganiau sydd wedi eu trefnu trwy ein Gwasanaeth Beichiogrwydd Cynnar.
  • Mannau Paediatreg a newyddenedigol (un person yn unig ac ar ôl cytuno ar hynny â’r tîm clinigol).

Dylai cleifion sy'n mynd i apwyntiad claf allanol yn ein hysbytai wneud hynny ar eu pen eu hunain. Bydd ein staff yn rhoi cefnogaeth lle bo angen hynny.

Mae WiFi rhad ac am ddim ar draws ein safleoedd ac rydyn ni’n annog cleifion i gadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod anodd hwn trwy ddefnyddio technoleg ar-lein.

Rydyn ni’n deall pa mor anodd y bydd ein cyfyngiadau ar ymweld i deuluoedd, ond cefnogwch ni i leddfu ar effaith y feirws hwn gymaint â phosib ac i gadw pawb yn ddiogel. Byddwn yn rhannu diweddariadau rheolaidd wrth i’r sefyllfa newid.

Ein blaenoriaeth ni bob amser yw iechyd a diogelwch cleifion, ymwelwyr, y rhai sy'n defnyddio ein gwasanaethau a'n staff yn ystod yr adeg heriol hon.

Dywedodd Greg Dix, Cyfarwyddwr Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg: “Rydyn ni wedi cymryd y cam hwn i gyflwyno cyfyngiadau llymach ar ymweliadau yn ein hysbytai oherwydd y cynnydd real iawn rydyn ni'n ei weld yn y nifer o gleifion yn ein hysbytai sydd gyda COVID-19.

“Er gwaethaf lleddfu ar rai cyfyngiadau yn y gymdeithas, rydyn ni’n dal i fyw mewn pandemig, ac mae’r nifer o gleifion sy'n dost gyda COVID-19 ac sydd angen gofal ysbyty yn cynyddu bob dydd.

“Mae gwneud y penderfyniad anodd hwn i gyfyngu ar ymweliadau yn ei gwneud yn bosibl i ni reoli’r lefelau o COVID-19 yn ein hysbytai, gan gadw ein cleifion a'n staff mor ddiogel â phosibl.

“Cymeraf y cyfle hwn i atgoffa pawb o bwysigrwydd cael y brechiad rhag COVID-19 os ydyn ni’n mynd i lwyddo i arafu lledaeniad y feirws wrth i fisoedd y gaeaf nesáu.”

Os ydych chi'n teimlo'n dost, hyd yn oed os ydych chi wedi derbyn y brechlyn, mae'n bwysig eich bod yn cael prawf COVID-19 cyn gynted â phosib a’ch bod yn hunan-ynysu hyd nes i chi gael eich canlyniad.