Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Profedigaeth

Rydyn ni’n cynnig gwasanaeth proffesiynol, rhagweithiol a hyblyg i berthnasau cleifion sydd wedi marw ar y wardiau yn ysbytai Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Rydyn ni’n darparu gwasanaeth sy’n sensitif i’r anawsterau y gallai teuluoedd fod yn eu hwynebu ar yr adeg hon.

Rydyn ni’n rheoli’r broses ardystio marwolaethau gan sicrhau bod goblygiadau statudol y Bwrdd Iechyd yn cael eu cyflawni. Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda gweithwyr proffesiynol allweddol eraill, er enghraifft cyfarwyddwyr angladdau, Swyddfa’r Crwner a’r cofrestrydd genedigaethau a marwolaethau, er mwyn datblygu gwasanaeth di-dor a sicrhau bod teuluoedd sy’n galaru’n ymwybodol o’r cymorth sydd ar gael gan asiantaethau allanol.

I bwy mae’r gwasanaeth?

Mae’r Swyddog Profedigaeth yn darparu cyngor, gwybodaeth ac arweiniad cyffredinol anghlinigol i berthnasau cleifion. Er enghraifft, mae’n rhoi arweiniad i’r berthynas agosaf ynglŷn â beth i’w wneud nesaf unwaith i’r dystysgrif feddygol gael ei rhyddhau.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae’r gwasanaeth hwn i deuluoedd sy’n galaru. Bydd nyrsys yn rhoi gwybod i’r teuluoedd am y gwasanaeth a sut i gysylltu â’r Swyddog Profedigaeth.

Amseroedd agor
Dydd Llun i ddydd Gwener
9:00am – 4:00pm (ac eithrio gwyliau'r banc)

Beth i'w ddisgwyl

Os ydy eich perthynas wedi marw yn yr ysbyty, bydd y nyrsys yn rhoi manylion cyswllt y Swyddog Profedigaeth i chi.

Bydd y Swyddog Profedigaeth yn cysylltu â’r berthynas agosaf ac yn holi ambell gwestiwn allweddol er mwyn penderfynu ar yr arweiniad priodol ynglŷn â’r gweithdrefnau i’w dilyn.

Ymhlith yr opsiynau posib mae’r posibilrwydd y bydd angen cynnal post mortem. Os na fydd angen post mortem, bydd cyngor yn cael ei roi i’r teulu ynghylch y gwaith papur angenrheidiol, sut a phryd i gysylltu â’r cofrestrydd, yr asiantaeth pensiynau, cyfarwyddwyr angladdau a throsglwyddo unrhyw eiddo gwerthfawr i’r swyddfa gyffredinol.

Mae’r Swyddog Profedigaeth yn sicrhau bod y teulu’n ymwybodol o hyd tebygol y broses a’u bod yn cael yr wybodaeth briodol. Bydd hefyd yn trefnu apwyntiad i’r teulu fynd i gasglu’r dystysgrif marwolaeth. Sylwch – yn ystod pandemig y Coronafeirws, bydd y dystysgrif marwolaeth yn cael ei hanfon yn uniongyrchol gan y meddyg i’r cofrestrydd. Am gyngor, darllenwch y Llyfryn am Brofedigaeth ac adnoddau eraill yn y Dogfennau Defnyddiol isod. 

Yn absenoldeb unrhyw aelodau o’r teulu, bydd y Swyddog Profedigaeth yn penderfynu a fydd angen angladd yn yr ysbyty ai peidio a bydd yn trefnu hyn wrth ystyried dymuniadau’r ymadawedig.

Mae Swyddfa Profedigaeth Ysbyty’r Tywysog Siarl yn Adran y Corffdy ar lawr gwaelod yr ysbyty y tu ôl i’r Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys.

Cewch hyd i Swyddfa Profedigaeth Ysbyty Brenhinol Morgannwg drwy’r brif fynedfa. Ewch i mewn drwy’r Adain Ddeheuol, cerddwch ar hyd y coridor lle mae modd gweld yr Adran Patholeg ar y chwith. Wrth gyrraedd, canwch y gloch i gael mynediad a gofynnwch am y Swyddfa Profedigaeth wrth ddesg y dderbynfa.

Mae Swyddfa Profedigaeth Ysbyty Tywysoges Cymru yng nghefn yr ysbyty.

Dolenni defnyddiol
Dogfennau defnyddiol