Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Y Ffliw

Mae'r ffliw yn fwy tebygol o fod yn ddifrifol os oes cyflwr iechyd hirdymor gyda chi, neu os ydych chi’n feichiog neu'n hŷn. Yn gyffredinol, mae’r rheiny sy’n wynebu risg uchel oherwydd COVID-19 hefyd yn wynebu risg uchel o fynd yn sâl iawn gyda'r ffliw.

Mae’r ffliw yn cael ei achosi gan firysau ac yn lledaenu'n hawdd. Mae unrhyw un yn gallu cael y ffliw, ond mae’r gyfradd heintio ar ei huchaf ymysg plant, a gall y ffliw fod yn ddifrifol iddyn nhw.

Ymhlith y cymhlethdodau posib mae broncitis, niwmonia a heintiau yn y glust.

Mae rhai plant yn mynd mor sâl, bydd angen iddyn nhw fynd i'r ysbyty.

Brechlynnau

Cael brechlyn rhag y ffliw bob blwyddyn yw un o'r ffyrdd gorau o amddiffyn rhag y ffliw.

Mae brechiad rhag y ffliw yn gyflym ac yn ddiogel iawn, a gallai atal wythnosau o salwch difrifol.

Bydd brechlynnau rhag y ffliw yn cael eu rhoi i gleifion mewn amgylchedd sy’n ddiogel rhag COVID-19.


Brechlynnau i blant  

Mae brechlynnau yn amddiffyn eich plentyn ac yn eich amddiffyn chi a'ch anwyliaid.  Maen nhw’n cael eu rhoi ar ffurf un chwistrell ddi-boen trwy’r trwyn.

Os nad ydy eich plentyn wedi cael ei frechu rhag y ffliw eto, mae amser o hyd i'w frechu.

Cysylltwch â’ch fferyllfa neu feddygfa leol am fwy o fanylion.

 

Pwy sy'n gymwys? 

Plant 2 oed (2 oed ar 31 Awst 2021) hyd at blant oed Blwyddyn 11 yn yr ysgol.

 

Gwybodaeth am frechiadau rhag y ffliw i blant

Am gwestiynau cyffredin am hyn, ewch i Gwybodaeth am y brechlyn rhag y ffliw

Am ragor o wybodaeth am frechiadau rhag y ffliw, cliciwch yma: Brechlyn Ffliw - Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)

 

 

I’r rheiny sydd eisoes gyda chyflwr iechyd hirdymor, i blant ifanc iawn ac i bobl hŷn, mae’n gallu achosi afiechydon difrifol ar yr ysgyfaint, fel broncitis a niwmonia, a gallai’r rhain olygu bod angen aros yn yr ysbyty am amser hir. Mae’r ffliw yn gallu bygwth bywydau.

Mae menywod beichiog yn wynebu risg uchel hefyd gan fod eu system imiwnedd yn llai effeithiol yn ystod beichiogrwydd. Mae dal y ffliw yn gallu arwain at gymhlethdodau fel y babi’n cael ei eni’n gynnar neu’n rhy ysgafn, yn ogystal â’r tebygolrwydd uwch o gael marw-enedigaeth.

Y rheiny sy’n wynebu’r perygl mwyaf oherwydd COVID-19 yw’r rheiny sydd fwyaf tebygol o gael cymhlethdodau yn sgil y ffliw hefyd. Mae brechlyn diogel ar gael i helpu i’ch diogelu chi rhag firysau’r ffliw.

Cysylltwch â’ch meddyg teulu neu eich fferyllfa leol heddiw i drefnu apwyntiad i gael y brechiad. Mae meddygfeydd a fferyllfeydd yn dilyn canllawiau COVID-19 i wneud yn siŵr eich bod chi’n cael eich brechu rhag y ffliw’n ddiogel. 

Mae llawer o bobl yn gymwys i gael brechiad am ddim rhag y ffliw gan eu bod nhw’n fwy tebygol o gael salwch difrifol os byddan nhw’n dal y ffliw. 

Ewch yma i weld a ydych chi’n gymwys i gael brechiad AM DDIM ar curwchffliw.org

Os nad ydych chi’n gymwys i gael brechiad am ddim ond rydych chi am ddiogelu eich hun rhag y ffliw, ewch i’ch fferyllfa leol i gael eich brechu. Bydd hyn yn costio tua £13.

Mae’r chwistrell trwy’r trwyn yn ffordd gyflym, ddi-boen o ddiogelu eich plentyn rhag y ffliw.

Gall pob plentyn sy'n 2 oed neu'n hŷn gael eu brechu rhag y ffliw am ddim yn 2021/22, gan gynnwys:

 • Pob plentyn ysgol gynradd
 • Pob plentyn ysgol uwchradd o flwyddyn 7 i 11
 • Pob plentyn oedd yn ddwy neu dair oed ar 31 Awst 2021

Mae hyn yn cynnwys plant chwe mis oed neu hŷn sydd ag unrhyw gyflwr iechyd hirdymor.

Mae brechu rhag y ffliw yn helpu i ddiogelu eich plentyn rhag y ffliw.

Bydd y diogelwch hwnnw'n dechrau o bythefnos ar ôl cael y brechlyn, sydd fel arfer yn diogelu plant yn dda rhag y ffliw.

Hefyd, mae'n lleihau tebygolrwydd plant a phobl ifanc o drosglwyddo'r ffliw i bobl eraill sy'n fwy agored i niwed oherwydd y ffliw, fel babanod, pobl hŷn a'r rheiny gyda chyflyrau iechyd hirdymor.

Bydd rhai pobl yn dal i gael y ffliw hyd yn oed ar ôl cael eu brechu rhag y ffliw, ond daw hyn gyda symptomau mwy ysgafn. Dydy brechu rhag y ffliw ddim yn diogelu rhag annwyd, feirysau anadlol eraill neu fathau eraill o salwch sy'n cylchredeg yn y gaeaf.

Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â diogelwch y brechlyn yma.

Mae hawl gyda chi i gael brechiad rhag y ffliw’n rhad ac am ddim:

 • Os ydych chi’n 65 oed neu’n hŷn
 • Os ydych chi’n byw mewn cartref preswyl neu gartref nyrsio
 • Os ydych chi’n ofalwr
 • Os ydych chi’n feichiog
 • Os ydych chi’n 6 mis oed neu’n hŷn ac mae cyflwr cronig gyda chi fel asthma, problemau gyda’r frest neu’r galon neu glefyd yr arennau, diabetes, cyflwr niwrolegol neu system imiwnedd wan
 • Os ydych chi’n blentyn 2 neu 3 oed
 • Os ydych chi’n blentyn rhwng 2 a 6 oed
 • Os ydych chi’n ordew ac mae mynegai màs eich corff yn 40 neu’n uwch
 • Os ydych chi’n blentyn rhwng 2 a 6 oed
 • Os ydych chi’n blentyn rhwng 2 a 16 oed ac mae cyflwr hirdymor gyda chi

Os nad ydych chi’n gymwys i gael brechiad am ddim ond rydych chi am ddiogelu eich hun rhag y ffliw, ewch i’ch fferyllfa leol i gael eich brechu. Bydd hyn yn costio tua £10.

Mae’r brechlyn rhag y ffliw yn cael ei gynhyrchu gan ddefnyddio wyau ieir. Mae adweithiau alergaidd i’r brechlyn yn hynod o anghyffredin.

Os oes alergedd difrifol gyda chi i wyau, siaradwch â’ch meddygfa oherwydd mae’n bosib na fydd rhai pobl yn gallu cael eu brechu.

Dylech chi wybod y pethau pwysig hyn ynglŷn â’r ffliw a’r brechlyn rhag y ffliw:

NID brechlyn byw yw’r brechlyn rhag y ffliw. Dydy’r brechlyn ddim yn rhoi’r ffliw i chi.

Gallech chi fod yn cario’r feirws hyd yn oed os nad ydych chi’n teimlo’n sâl. Gallech chi drosglwyddo’r feirws i aelod o’r teulu sy’n agored i niwed a gallai hyn arwain at ganlyniadau difrifol. Dydy imiwnedd naturiol ddim yn bodoli gan fod straeniau o’r ffliw yn newid drwy’r amser. Mae sgil-effeithiau cyffredin i’r brechlyn, ond dydy’r rhain ddim fel arfer yn ddifrifol. Yn eu plith, mae:

 • Braich ddolurus
 • Poen gwddf
 • Adwaith lleol yn y man lle cafodd y brechlyn ei roi i chi
 • Tymheredd

Mae’r brechlyn yn rhoi amddiffyniad da i bobl rhag y ffliw yn ystod y tymor ffliw hwnnw, yn enwedig y chwistrell trwy’r trwyn i blant. Bydd yr amddiffyniad yn dechrau ryw wythnos i ddeg diwrnod ar ôl i chi gael eich brechu. Mae’n bosib cael y ffliw o hyd ar ôl cael eich brechu, ond byddai hyn yn aml gyda symptomau llai difrifol. Fydd y brechlyn ddim yn eich diogelu chi rhag mathau o annwyd na mathau eraill o salwch sy’n gysylltiedig â’r gaeaf.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gorffwys gartref yn y gwely os bydd angen, cadwch yn gynnes ac yfwch ddigon o ddŵr. Gallwch chi gymryd parasetamol neu ibuprofen i ostwng tymheredd uchel a lleddfu poenau os bydd angen.

Mae feirws y ffliw yn lledu yn y diferion bach o boer sy’n cael eu pesychu neu disian i’r aer gan rywun sydd wedi ei heintio. Mae’n gallu lledu os bydd rhywun gyda’r feirws yn cyffwrdd ag arwyneb sy’n cael ei ddefnyddio yn aml (fel dolen ddrws) â dwylo sydd heb eu golchi.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ei ddal, ei daflu, ei ddifa. Atal germau rhag lledaenu yw’r ffordd fwyaf effeithiol o atal y ffliw rhag lledu. Dylech chi wneud y canlynol drwy’r amser:

 • Cario hances
 • Pesychu neu disian i mewn i hances
 • Taflu’r hances yn y bin cyn gynted â phosib
 • Golchi eich dwylo cyn gynted â phosib, neu ddefnyddio diheintydd dwylo.

Cysylltwch â’ch meddyg teulu neu eich fferyllfa leol heddiw i drefnu apwyntiad i gael y brechiad.

Am fwy o wybodaeth am ffliw, ewch i: curwchffliw.org

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi ymrwymo i’n cleifion, i’n staff a’n hymwelwyr a byddwn ni’n parhau i fynd ati’n rhagweithiol i hyrwyddo’r brechiad rhag y ffliw er mwyn diogelu ein cymuned leol.

Mae tymor y ffliw yma eto felly mae’n bwysig sicrhau eich bod chi wedi eich diogelu rhag ffliw.

Mae brechu’n ddiogel, a dyna’r ffordd orau o wneud yn siŵr nad ydych chi’n dal nac yn lledaenu’r ffliw.

Mae’r ffliw yn mynd o gwmpas bob blwyddyn, fel arfer yn y gaeaf, ac mae’n glefyd heintus iawn gyda symptomau sy’n ymddangos yn gyflym iawn. Mae annwyd yn llawer llai difrifol, ac fel arfer mae’n dechrau gyda thrwyn sy’n llawn neu sy’n rhedeg, a gwddw tost. Gall math gwael o’r ffliw fod yn waeth o lawer na math gwael o annwyd, a gall wneud i hyd yn oed bobl iach deimlo’n dost.

Twymyn, iasau oer, pen tost, poenau ysgafn yn y cyhyrau a’r cymalau a blinder llethol yw symptomau mwyaf cyffredin y ffliw. Gan amlaf, mae’r symptomau’n weddol ysgafn, ond maen nhw’n gallu bod yn ddifrifol.

Mae’r ffliw yn cael ei achosi gan feirws sy’n gallu lledaenu’n gyflym: gall unrhyw un ddal y feirws a’i roi i rywun sy’n fwy tebygol o fynd yn dost iawn. Gan fod y ffliw yn cael ei achosi gan feirws yn hytrach na bacteria, fydd moddion gwrthfiotig ddim yn ei drin.

Bydd cael eich brechu nawr yn eich diogelu chi dros fisoedd y gaeaf.