Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Y Ffliw

Y gaeaf hwn, mae diogelu eich hun a’r rheiny o’ch cwmpas yn bwysicach nag erioed, ac mae’r ffliw yn gallu bod yn ddifrifol iawn. 

#CurwchFfliw a gyda’n gilydd, gallwn ni eich cadw chi a’ch teulu’n ddiogel.

I’r rheiny sydd eisoes gyda chyflwr iechyd hirdymor, i blant ifanc iawn ac i bobl hŷn, mae’n gallu achosi afiechydon difrifol ar yr ysgyfaint, fel broncitis a niwmonia, a gallai’r rhain olygu bod angen aros yn yr ysbyty am amser hir. Mae’r ffliw yn gallu bygwth bywydau.

Mae menywod beichiog yn wynebu risg uchel hefyd gan fod eu system imiwnedd yn llai effeithiol yn ystod beichiogrwydd. Mae dal y ffliw yn gallu arwain at gymhlethdodau fel y babi’n cael ei eni’n gynnar neu’n rhy ysgafn, yn ogystal â’r tebygolrwydd uwch o gael marw-enedigaeth.

Y rheiny sy’n wynebu’r perygl mwyaf oherwydd COVID-19 yw’r rheiny sydd fwyaf tebygol o gael cymhlethdodau yn sgil y ffliw hefyd. Mae brechlyn diogel ar gael i helpu i’ch diogelu chi rhag firysau’r ffliw.

Cysylltwch â’ch meddyg teulu neu eich fferyllfa leol heddiw i drefnu apwyntiad i gael y brechiad. Mae meddygfeydd a fferyllfeydd yn dilyn canllawiau COVID-19 i wneud yn siŵr eich bod chi’n cael eich brechu rhag y ffliw’n ddiogel. 

Mae llawer o bobl yn gymwys i gael brechiad am ddim rhag y ffliw gan eu bod nhw’n fwy tebygol o gael salwch difrifol os byddan nhw’n dal y ffliw. 

Ewch yma i weld a ydych chi’n gymwys i gael brechiad AM DDIM ar curwchffliw.org

Os nad ydych chi’n gymwys i gael brechiad am ddim ond rydych chi am ddiogelu eich hun rhag y ffliw, ewch i’ch fferyllfa leol i gael eich brechu. Bydd hyn yn costio tua £13.

Mae’r chwistrell trwy’r trwyn yn ffordd gyflym, ddi-boen o ddiogelu eich plentyn rhag y ffliw.

Mae hawl gyda chi i gael brechiad rhag y ffliw’n rhad ac am ddim:

 • Os ydych chi’n 65 oed neu’n hŷn
 • Os ydych chi’n byw mewn cartref preswyl neu gartref nyrsio
 • Os ydych chi’n ofalwr
 • Os ydych chi’n feichiog
 • Os ydych chi’n 6 mis oed neu’n hŷn ac mae cyflwr cronig gyda chi fel asthma, problemau gyda’r frest neu’r galon neu glefyd yr arennau, diabetes, cyflwr niwrolegol neu system imiwnedd wan
 • Os ydych chi’n blentyn 2 neu 3 oed
 • Os ydych chi’n blentyn rhwng 2 a 6 oed
 • Os ydych chi’n ordew ac mae mynegai màs eich corff yn 40 neu’n uwch
 • Os ydych chi’n blentyn rhwng 2 a 6 oed
 • Os ydych chi’n blentyn rhwng 2 a 16 oed ac mae cyflwr hirdymor gyda chi

Os nad ydych chi’n gymwys i gael brechiad am ddim ond rydych chi am ddiogelu eich hun rhag y ffliw, ewch i’ch fferyllfa leol i gael eich brechu. Bydd hyn yn costio tua £10.

Mae’r brechlyn rhag y ffliw yn cael ei gynhyrchu gan ddefnyddio wyau ieir. Mae adweithiau alergaidd i’r brechlyn yn hynod o anghyffredin.

Os oes alergedd difrifol gyda chi i wyau, siaradwch â’ch meddygfa oherwydd mae’n bosib na fydd rhai pobl yn gallu cael eu brechu.

Dylech chi wybod y pethau pwysig hyn ynglŷn â’r ffliw a’r brechlyn rhag y ffliw:

NID brechlyn byw yw’r brechlyn rhag y ffliw. Dydy’r brechlyn ddim yn rhoi’r ffliw i chi.

Gallech chi fod yn cario’r feirws hyd yn oed os nad ydych chi’n teimlo’n sâl. Gallech chi drosglwyddo’r feirws i aelod o’r teulu sy’n agored i niwed a gallai hyn arwain at ganlyniadau difrifol. Dydy imiwnedd naturiol ddim yn bodoli gan fod straeniau o’r ffliw yn newid drwy’r amser. Mae sgil-effeithiau cyffredin i’r brechlyn, ond dydy’r rhain ddim fel arfer yn ddifrifol. Yn eu plith, mae:

 • Braich ddolurus
 • Poen gwddf
 • Adwaith lleol yn y man lle cafodd y brechlyn ei roi i chi
 • Tymheredd

Mae’r brechlyn yn rhoi amddiffyniad da i bobl rhag y ffliw yn ystod y tymor ffliw hwnnw, yn enwedig y chwistrell trwy’r trwyn i blant. Bydd yr amddiffyniad yn dechrau ryw wythnos i ddeg diwrnod ar ôl i chi gael eich brechu. Mae’n bosib cael y ffliw o hyd ar ôl cael eich brechu, ond byddai hyn yn aml gyda symptomau llai difrifol. Fydd y brechlyn ddim yn eich diogelu chi rhag mathau o annwyd na mathau eraill o salwch sy’n gysylltiedig â’r gaeaf.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gorffwys gartref yn y gwely os bydd angen, cadwch yn gynnes ac yfwch ddigon o ddŵr. Gallwch chi gymryd parasetamol neu ibuprofen i ostwng tymheredd uchel a lleddfu poenau os bydd angen.

Mae feirws y ffliw yn lledu yn y diferion bach o boer sy’n cael eu pesychu neu disian i’r aer gan rywun sydd wedi ei heintio. Mae’n gallu lledu os bydd rhywun gyda’r feirws yn cyffwrdd ag arwyneb sy’n cael ei ddefnyddio yn aml (fel dolen ddrws) â dwylo sydd heb eu golchi.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ei ddal, ei daflu, ei ddifa. Atal germau rhag lledaenu yw’r ffordd fwyaf effeithiol o atal y ffliw rhag lledu. Dylech chi wneud y canlynol drwy’r amser:

 • Cario hances
 • Pesychu neu disian i mewn i hances
 • Taflu’r hances yn y bin cyn gynted â phosib
 • Golchi eich dwylo cyn gynted â phosib, neu ddefnyddio diheintydd dwylo.

Cysylltwch â’ch meddyg teulu neu eich fferyllfa leol heddiw i drefnu apwyntiad i gael y brechiad.

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi ymrwymo i’n cleifion, i’n staff a’n hymwelwyr a byddwn ni’n parhau i fynd ati’n rhagweithiol i hyrwyddo’r brechiad rhag y ffliw er mwyn diogelu ein cymuned leol.

Mae tymor y ffliw yma eto felly mae’n bwysig sicrhau eich bod chi wedi eich diogelu rhag ffliw.

Mae brechu’n ddiogel, a dyna’r ffordd orau o wneud yn siŵr nad ydych chi’n dal nac yn lledaenu’r ffliw.

Mae’r ffliw yn mynd o gwmpas bob blwyddyn, fel arfer yn y gaeaf, ac mae’n glefyd heintus iawn gyda symptomau sy’n ymddangos yn gyflym iawn. Mae annwyd yn llawer llai difrifol, ac fel arfer mae’n dechrau gyda thrwyn sy’n llawn neu sy’n rhedeg, a gwddw tost. Gall math gwael o’r ffliw fod yn waeth o lawer na math gwael o annwyd, a gall wneud i hyd yn oed bobl iach deimlo’n dost.

Twymyn, iasau oer, pen tost, poenau ysgafn yn y cyhyrau a’r cymalau a blinder llethol yw symptomau mwyaf cyffredin y ffliw. Gan amlaf, mae’r symptomau’n weddol ysgafn, ond maen nhw’n gallu bod yn ddifrifol.

Mae’r ffliw yn cael ei achosi gan feirws sy’n gallu lledaenu’n gyflym: gall unrhyw un ddal y feirws a’i roi i rywun sy’n fwy tebygol o fynd yn dost iawn. Gan fod y ffliw yn cael ei achosi gan feirws yn hytrach na bacteria, fydd moddion gwrthfiotig ddim yn ei drin.

Bydd cael eich brechu nawr yn eich diogelu chi dros fisoedd y gaeaf.