Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Y Pwyllgor Llywodraethu Integredig

Diben y Pwyllgor Llywodraethu Integredig yw craffu ar dystiolaeth a gwybodaeth sy’n dod ger ei fron mewn perthynas â gweithgareddau a risgiau posibl sy’n effeithio ar y gwasanaethau sy’n cael eu darparu. Y mae hefyd yn rhoi sicrwydd i’r Bwrdd fod trefniadau craffu a llywodraethu effeithiol ar waith ar draws y Bwrdd Iechyd Lleol.

Bydd y Pwyllgor, mewn perthynas â’i rôl o gynnig cyngor i’r Bwrdd, yn sicrhau’r canlynol:

  • Ei fod yn cynnal ei oruchwyliaeth o waith Pwyllgorau’r Bwrdd, gan sicrhau bod gwaith llywodraethu yn cael ei integreiddio, mynd i’r afael â materion y tu hwnt i gylch gorchwyl pwyllgorau’r Bwrdd neu rhyngddyn nhw a lleihau nifer y problemau o ran dyblygu a chydlynu sy’n tynnu sylw mwy nag un aelod o’r Bwrdd.
  • Yn sicrhau bod mecanweithiau priodol ar waith i reoli materion risg; nodi ac adolygu'r prif risgiau a sicrhau bod cynlluniau ar waith i reoli'r risgiau hynny.
  • Yn goruchwylio prif amcanion polisi'r Bwrdd ac yn nodi materion y mae angen gweithredu neu gynnwys y Bwrdd arnynt, a chraffu ar gyflawni a pherfformiad yn y meysydd hynny.
Cadeirydd y Pwyllgor:

Jayne Sadgrove

Aelodau:

Holl Aelodau'r Bwrdd a'r Cyfarwyddwyr Arweiniol

Ysgrifennydd:

Kathrine Davies – mae modd cysylltu â hi ar Kathrine.Davies2@wales.nhs.uk neu 01443 744800.

Gweler manylion llawn rôl y Pwyllgor yn y Cylch Gorchwyl.